Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusmed kön och genus

Nyheter

Ny vägledning ska öka förståelsen av kön och genus som modifierare av kronisk sjukdom
En review i Lancet undersöker betydelsen av kön och genus som modifierare av de vanligaste orsakerna till dödsfall och sjuklighet. Den syftar till att vägleda kliniker och forskare att betrakta kön och genus i sin inställning till diagnos, prevention och behandling av sjukdomar, som ett nödvändigt steg mot precisionsmedicin.
2020-09-22

Hänsyn till kön krävs vid publicering i British Journal of Pharmacolog
y

Ett nytt temanummer av British Journal of Pharmacology handlar om betydelsen av könsskillnader i farmakologiforskning. Tidskriftens nya policy rekommenderar att alla studier som skickas in till tidskriften har tagit hänsyn till kön som en experimentell variabel. Läs mer om temanumret.
2019-12-11

Könsskillnader i risk och överlevnad vid cancer
En svensk avhandling har kartlagt könsskillnader i cancerrisk och -överlevnad över tid. Kvinnors bättre överlevnad vid icke-småcellig lungcancer tyder på könsskillnader i tumörbiologi. Kvinnornas sämre överlevnad vid urinblåscancer sågs endast hos de med muskelinvasiv blåscancer, vilket talar för skillnader i klinisk handläggning och behandling av kvinnor och män med muskelinvasiva tumörer. Avhandlingen visade även att den förhöjda cancerrisken hos män till stor del kan förklaras av att män generellt är längre än kvinnor.
2019-12-09


Fler nyheter finns under Aktuellt!

Janusmed kön & genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller strukturerad information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna utgår per substans och kopplas till aktuellt svenskt läkemedelssortiment för att möjliggöra sökning på både substansnamn och produktnamn. Syftet är att ge stöd till en förbättrad läkemedelsbehandling genom att underlätta rätt val av läkemedel och rätt dosering, relaterat till patientens kön.

Observera att Janusmed kön & genus inte omfattar information om läkemedels eventuella fosterpåverkan eller kompatibilitet med amning. För sådan information, se källorna Janusmed fosterpåverkan respektive Janusmed amning.

I dagsläget finns texter för mer än 350 läkemedelssubstanser inom flera terapiområden – se Sökbara substanser för mer information. Källan fylls kontinuerligt på med värderingar av fler läkemedel.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm ansvarar för kunskapsstödet. Arbetet sker i samarbete med Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet. Arbetet stöds av Läkemedelsverket och amerikanska Food and Drug Administration (FDA).

Engelsk flagga

A–Z-lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z