Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedel och miljö

Utvecklingsarbete: Ett arbete pågår med att fasa ut faropoängen, det vill säga siffervärdena för P, B och T. I stället kommer information om persistens, bioackumulering, toxicitet och risk att beskrivas i text som inkluderar underliggande data. Du kan söka i databasen som vanligt under tiden.

Här kan du söka efter information om läkemedels miljöpåverkan. Du kan söka på en aktiv substans. Om inte annat anges avses miljöpåverkan vid användning.

Information om klassificeringen

I dokumentet får du information om klassificering av substansers miljöfarlighet och miljörisk. Det kan framgå om T avser akut eller kronisk toxicitet. Miljöfarligheten är klassificerad från 0–9, där en högre siffra anger högre miljöfarliga egenskaper hos substansen. Klassificering av risken bygger vanligtvis på teoretiska beräkningar. (För mer information, se under Klassificering.)

För vissa substanser har även en riskbedömning gjorts utifrån halter som uppmätts i miljön i Sverige och effektstudier som bedömts vara av god kvalite. Den bedömningen finns presenterad i dokumenttexten för respektive substans och är utförd av oberoende ekotoxikologisk expertis. Ett kontinuerligt arbete pågår att förse fler substansdokument med denna typ av miljöinformation och även presentera jämförelser av miljörisk mellan substanser avsedda för samma indikation. Utifrån denna typ av riskbedömning har en förteckning över miljöbelastande läkemedel tagits fram inom ramen för Stockholms läns landstings miljöprogram 2017–2021.

Aktuellt

Engelsk flagga

Sök på bokstav

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z