Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Region Stockholms läkemedelskommitté

Mats Ek
Ordförande
Med dr, master i folkhälsa, överläkare
Wemind Psykiatri Tyresö

Siobhan Wallhuss

Farmaceutisk sekreterare
Siobhan Wallhuss
Leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
siobhan.wallhuss@regionstockholm.se

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning av läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik inom Region Stockholm.

Ledamöterna har medicinsk, farmaceutisk och klinisk farmakologisk expertis. Bakom läkemedelskommittén står en kunskapsorganisation bestående av expertgrupper inom olika terapiområden.

Läkemedelskommitténs viktigaste uppgift är att granska evidens och ge rekommendationer, sprida kunskap om läkemedel och fortbilda i senaste evidensläget inom diagnostik och behandling. Publikationslista.

Läkemedelskommittén arbetar framför allt med att:

  • årligen ta fram Kloka listan – läkemedel som rekommenderas vid vanliga sjukdomar
  • värdera och strukturera införandet av nya läkemedel
  • fortbilda: kunskapsförmedling inom hela landstinget oavsett sjukvårdens driftsformer
  • följa upp läkemedelsanvändningen och stimulera vårdverksamheter till eget kvalitetsarbete.

Kommersiellt oberoende experter

Sjukvården behöver kunna lita på att läkemedelskommitténs rekommendationer görs med hänsyn till hela befolkningens hälsa. Läkemedelskommittén och expertgrupperna är därför kunskapsorgan som intar en fristående ställning gentemot läkemedelsindustrin och andra kommersiella intressen.

Läkemedelskommittén har sedan flera år en jävspolicy. Jävsdeklarationer lämnas årligen av samtliga personer verksamma inom organisationen.

För patienternas bästa

Ett brukarråd med representanter från patient-, pensionärs- samt funktionsrätts­organisationer är knutet till läkemedelskommittén. Målet är informations- och idéutbyte, dialog och diskussion.

Fyra patient- och brukarföreträdare är adjungerade till läkemedelskommittén; två representanter för Funktionsrätt Stockholms län, en representant för SPF Seniorerna Stockholms län och en representant för PRO Stockholms län.

Merparten av de experter som arbetar för läkemedelskommittén är kliniskt verksamma med patientverksamhet i sitt ordinarie arbete.

Kommunikation och fortbildning

Region Stockholms läkemedelskommitté verkar i en sjukvårdsorganisation med mottagare av kunskap bland många olika utförare och driftsformer. Effektiv kommunikation och en ändamålsenlig fortbildningsstruktur är av största vikt. Läkemedelskommittén ger ut tidskriften Evidens, medicin och läkemedel. Alla läkemedelsrekommendationer finns här på Janusinfo.se. Läkemedelskommittén arbetar även med nyhetsförmedling till media och arrangerar hearings med läkemedelsindustrin kring specifika läkemedel, dialogmöten med politiker och tjänstemän och med patientföreträdare.

Tidningen Evidens