Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo policy

Verksamhetsidé

Janusinfo är Region Stockholms webbplats för samlad producentobunden läkemedelsinformation till hälso- och sjukvården.

Webbplatsen ska vara förskrivarnas verktyg genom att erbjuda råd och stöd vid läkemedelsbehandling. Den ska bidra till evidensbaserad och kostnadseffektiv förskrivning och stimulera till diskussion om läkemedelsfrågor.

Janusinfo är digital kanal för Region Stockholms läkemedelskommitté.

Avsändare

Avsändare är Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Innehållet produceras i samarbete med regionala och nationella experter.

Målgrupp

Janusinfo riktar sig till förskrivare och utbildare i läkemedelsfrågor inom Region Stockholm, samt övriga intressenter inom läkemedelsområdet.

Primär målgrupp

 • Läkare och sjuksköterskor, framför allt inom läkemedelsintensiv verksamhet.
 • Verksamhetschefer.
 • Läkare, sjuksköterskor och apotekare som utbildar i läkemedelsfrågor.

Sekundär målgrupp

 • Läkare, sjuksköterskor och farmacevter under utbildning.
 • Övrig sjukvårdspersonal.
 • Tandläkare.
 • Tjänstemän och politiker i landstinget.
 • Apotekens personal.
 • Medicinjournalister.
 • Läkemedelsföretag.
 • Andra regioner.

Avgränsning

Janusinfo är inte avsedd att användas av allmänheten.

Syfte

Webbplatsens syfte är att:

 • öka kunskap och medvetenhet inom läkemedelsområdet
 • bidra till evidensbaserad, säker och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling
 • fungera både som snabbt beslutsstöd i förskrivningssituationen och som källa till uppdatering, fördjupning, fortbildning och uppföljning inom läkemedelsområdet
 • vara informationskanal Region Stockholms läkemedelskommitté
 • verka för att målen i Region Stockholms läkemedelsstrategi uppnås.

Janusinfo ska fungera som en kunskapsbank av samlad, producentobunden läkemedelsinformation med både bredd och djup. Den ska förmedla de viktigaste läkemedelsnyheterna med fokus på det som är relevant i förskrivarens arbete.

Mål

Kännedom och användning

 • Janusinfo ska vara förstahandsvalet bland förskrivare inom Stockholms län för läkemedelsinformation på internet.
 • Majoriteten av förskrivare inom läkemedelsintensiva verksamheter ska besöka Janusinfo regelbundet.
 • Samtliga verksamhetschefer ska känna till Janusinfo.

Upplevd nytta

 • Informationen ska vara aktuell och täcka läkemedelsområdet allsidigt.
 • Besökare av webbplatsen ska uppleva att de har stor nytta av minst någon av tjänsterna.
 • Besökarna ska uppfatta webbplatsen som trovärdig.
 • Besökarna ska uppfatta innehållet som säkert och välgrundat.
 • Besökarna ska uppfatta innehållet som överskådligt, lättillgängligt och lättläst.

Innehåll

Janusinfo ska innehålla ett brett utbud av producentobundna informations- och kunskapskällor. Tyngdpunkten ska ligga på kort, konkret, kliniskt tillämpbar information.

Exempel på tjänster som ska erbjudas:

 • Nyhetskanal, som täcker såväl allmänna som medicinska läkemedelsnyheter med relevans för förskrivarna.
 • Riktlinjer för val av läkemedelsbehandling vid olika sjukdomar.
 • Kloka listan.
 • Värderingar av nya läkemedel.
 • Medicinska databaser och uppslagsverk.
 • Information om och dokumentation av fortbildningsaktiviteter.

Tjänsterna kompletteras med hänvisningar och länkar till fördjupad information, både på Janusinfo och på utvalda externa webbplatser.

Avgränsningar
Innehållet avgränsas till läkemedelsrelaterade frågor.

Kvalitetskriterier

 • Innehållet författas av läkare, farmacevter och medicinjournalister.
 • Medicinskt ansvarig för innehållet är respektive författare tillsammans med för webbplatsen medicinskt ansvarig läkare.
 • Den medicinska informationen på Janusinfo bygger på kritisk granskning av originalkällor.
 • Riktlinjer för val av läkemedel tas fram genom konsensusförfarande bland berörda experter.
 • Rekommendationerna bygger på principerna för evidensbaserad medicin.
 • Allt som publiceras ska ha tillräcklig kvalitet för att motsvara respektive tjänsts syfte och mål och i förlängningen webbplatsens syfte och mål.
 • Texterna ska ha ett språk och en disposition som gör att innehållet går snabbt och enkelt att ta till sig.
 • En översyn, och vid behov uppdatering, görs årligen av de dokument som innehåller riktlinjer för val av läkemedel. (Nyhetsartiklar uppdateras däremot normalt inte utan den informationen är endast giltig på publiceringsdagen.)

Rutiner för publicering

 • Redaktionen ansvarar för att bedöma om inkomna dokument uppfyller fastställda kvalitetskriterier.
 • Redaktionen ansvarar för sedvanlig redaktionell bearbetning av materialet, såsom språklig redigering och rubriksättning, och för webbanpassning.
 • Redaktionsansvarig beslutar om publicering, det vill säga avgör när texterna är färdiga för publicering samt i vilken ordning de ska publiceras.

Användarvillkor

Region Stockholm innehar upphovs- och äganderätt till innehållet på Janusinfo. Innehållet uppdateras regelbundet, i vissa fall dagligen, och användare informeras inte i förhand om detta. Region Stockholm garanterar inte att informationen på Janusinfo är fullständig, riktig eller uppdaterad.

Janusinfo får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges.

Styrande dokument

 • Läkemedelsstrategin.
 • Region Stockholms kommunikationspolicy.
 • Region Stockholms riktlinjer för webbplatser.
 • Lagen om läkemedelskommittéer.
 • Instruktion för läkemedelskommittéer (Region Stockholm).