Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kloka råd

Region Stockholms läkemedelskommittés och dess expertgrupper utarbetar rekommendationer för hur läkemedelsanvändningen i Stockholms län kan förbättras.

Budskapen förmedlas till förskrivare genom informationsinsatser och fortbildningsaktiviteter.

🎦 = film om det kloka rådet.

Endokrina sjukdomar

🎦 Utred och behandla osteoporos hos fler. Uppmärksamma särskilt patienter över 50 år som drabbats av fraktur och patienter med peroral kortisonbehandling som förväntas pågå i minst tre månader.

Hjärt- och kärlsjukdomar

🎦 Återinsätt statin efter behandlingsavbrott. Börja med låg dos och titrera upp. Preparatbyte kan underlätta.

Identifiera perifer artärsjukdom genom att fråga efter symtom och mäta ankel/brakialindex. Tillståndet medför mycket hög kardiovaskulär risk.

Inled behandling av hypertoni med två läkemedel direkt och följ upp. Det leder till en bättre blodtryckskontroll och räddar liv.

Infektionssjukdomar

🎦 Behandla okomplicerade paronykier och subkutana abscesser med alsolsprit och kirurgi i första hand – inte antibiotika.

Lung- och allergisjukdomar

🎦 Använd alltid inhalationssteroid vid astma hos vuxna och barn från 12 år.

Nervsystemets sjukdomar

🎦 Använd alltid anfallsförebyggande behandling hos migränpatienter med tre eller fler behandlingskrävande anfall per månad.

Psykisk hälsa

🎦 Vid sömnstörningar: Utred bakomliggande orsak. Välj sömnrestriktion, sömnhygieniska insatser och KBT före läkemedel vid primär insomni.

Smärta och reumatiska sjukdomar

🎦 Avsluta opioidbehandling vid akut smärta inom 3–5 dygn.

Urinvägssjukdomar

🎦 Välj icke-farmakologisk behandling före läkemedel vid överaktiv blåsa. Seponera mera.

Äldres hälsa

🎦 Skörhet hos äldre kräver klok anpassning av läkemedelsbehandlingen. Ta hjälp av råden i MSÄ-broschyren.

Kloka listan 2018

Gå direkt till

Kloka listan