Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Äldre och läkemedel

Den äldre människan visar många gånger helt andra symtom på vanligt förekommande sjukdomstillstånd än vad yngre människor gör. Det kan leda till såväl feldiagnostik som överbehandling och underbehandling. Det vetenskapliga underlaget för läkemedelsbehandling av de multisjuka, sköra, mycket gamla patienterna är ofta begränsat. Huvudsakligen används evidens från yngre och friskare patienter och handläggningen av de allra äldsta baseras till stor del på klinisk erfarenhet. Den behandling som erbjuds ska anpassas efter uppskattad nytta för den individuella patienten. Studier visar att upp till 30 procent av akuta inläggningar av äldre på sjukhus helt eller delvis beror på läkemedelsbiverkningar. Upp till hälften av dem bedöms möjliga att undvika.

I högerspalten hittar du några användbara riktlinjer för läkemedelsbehandling av äldre.

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar är en metod för kartläggning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att säkerställa en korrekt och aktuell läkemedelslista. Det är dessutom en metod för analys, omprövning och uppföljning av en patients hela läkemedelsanvändning i syfte att, upptäcka, åtgärda och förebygga läkemedelsrelaterade problem.

Hjälpmedel att använda vid läkemedelsgenomgångar

1. Checklista

Checklistan är avsedd att användas som ett verktyg vid arbetet med läkemedelsgenomgångar, enkla och fördjupade.

2. Symtomskattningsformulär för att upptäcka läkemedelsbiverkningar

3. Fördjupad analys och åtgärder av läkemedelhanteringsproblem

4. Beräkning av njurfunktion

5. Ortostatiskt blodtryck 

6. Skattning av skörhet hos äldre

7. Rekommendationer för god läkemedelsterapi hos äldre

8. Interaktionsbedömning

9. Övrigt

Kontaktpersoner
Monika Bergqvist monica.e.bergqvist@regionstockholm.se
Kristina Persson kristina.persson@regionstockholm.se

Webbutbildning om läkemedels­genomgångar


Webbutbildning om läkemedelsgenomgångar

Klok läkemedels­behandling av de mest sjuka äldre


Omvårdnad gör skillnad:

Ickefarmakologiska åtgärder vid vanligt förkommande symtom hos sköra äldre


Intervju om depressionsbehandling hos äldre.