Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedelsstrategin

Region Stockholms läkemedelsstrategi 2023–2026 Pdf, 279.1 kB. är ett handlingsprogram för att stödja och stimulera läkemedelsarbetet inom Region Stockholm.

Varje år beskrivs de insatser som gjorts på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt av Region Stockholms läkemedelskommitté för att uppnå målen i den regionala läkemedelsstrategin i Årsberättelse läkemedel.

Läkemedelsområdet är i ständig utveckling och förändring, dels tack vare att nya behandlingsmöjligheter tas fram, dels på grund av den utveckling som sker kring regelverk och samarbeten runt läkemedelsfrågor. Regionens arbete inom läkemedelsområdet är inte isolerat utan behöver ses som en del av arbetet med folkhälsa, evidensbaserad vård, hållbarhet, patientsäkerhet och finansiering. Läkemedelsstrategin är därför framtagen med bred förankring inom såväl hälso- och sjukvårdsförvaltningen som kunskapsstyrningsorganisationen och vårdgivarna. En ny nationell läkemedelsstrategi finns för 2024–2026.

Det finns fortfarande skillnader i förväntad medellivslängd mellan olika socioekonomiska grupper, kommuner och stadsdelar i länet. En prioritering i den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) är att nå en jämlik och förbättrad folkhälsa och bidra till att sluta hälsogapet. Ett led i det arbetet är att etablerade läkemedelsbehandlingar behöver erbjudas till fler patienter, särskilt inom vissa grupper. Ur ett hållbarhets- och patientsäkerhetsperspektiv behöver också överanvändningen av vissa läkemedelsgrupper hanteras. Arbetet med att ta fram rekommendationer (såsom Kloka listan) behöver fortgå, liksom implementering av dessa genom fortbildning och förskrivarstöd. Utbildning och fortbildning till förskrivare och i viss mån till allmänheten blir därför även fortsatt viktiga aspekter att arbeta med.

Leveransproblem för läkemedel har de senaste åren blivit ett allt större problem. Covidpandemin har också gjort det tydligt att vår beredskap för att upprätthålla god sjukvård behöver höjas. Detta har ytterligare blivit påtagligt i och med kriget i Ukraina. Både nationellt och regionalt pågår arbete med att få till en mer robust läkemedelsförsörjning inkluderande uppbyggande av beredskapslager.

De senaste åren har mycket av läkemedelsarbetet fokuserat på introduktion av nya läkemedel och hur denna introduktion ska ge en jämlik, hållbar och ändamålsenlig läkemedelsanvändning i både regionen och landet, så att våra gemensamma resurser används på bästa sätt. De här processerna är i ständig utveckling, men den grundläggande strukturen fungerar i många delar väl efter de senaste årens utvecklingsarbete i samverkan med Sveriges övriga regioner.

Nya läkemedel är ofta kostsamma och det sker en stadig ökning av läkemedelskostnader. Samtidigt sker patentutgångar och vi får tillgång till biosimilarer och generika, vilket innebär att kostnaderna för en viss behandling ofta blir lägre efter ett antal år. Byte till det mindre kostsamma alternativet sker dock inte alltid per automatik utan kan kräva till exempel informationsinsatser samt uppföljning och återkoppling.