Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Råd för ansvarsfull förskrivning

Ur Läkemedelsstrategin 2008–2012

 • Tillämpa en helhetssyn på patienten och väg läkemedelsbehandling gentemot andra behandlingsmetoder eller hälsobefrämjande åtgärder.
 • Undersök och beakta patientens inställning till behandlingen, vilken behandling denne kan tänka sig att genomföra samt vilket stöd som önskas eller behövs.
 • Förvissa Dig om att patienten har förstått hur läkemedlet ska intas och varför, så att samsyn om behandlingsmålet finns.
 • Ta hänsyn till patientens individuella förutsättningar. Kön, ålder, etnicitet, vikt och njurfunktion påverkar bland annat effekt och biverkningar. Beakta om patienten använder alternativa behandlingsmetoder.
 • Följ bästa evidens. Beakta rekommendationerna i Kloka Listan, de Kloka råden och följ vårdprogrammen. Förskriv läkemedel med liten miljöpåverkan om det är möjligt ur medicinsk synvinkel.
 • Förskrivningen ska vara i enlighet med patientens behov och rimlig i förhållandet nytta och kostnad, det vill säga kostnadseffektiv.
 • Skriv ut startförpackningar om så är möjligt, när patienten ska prova ett nytt läkemedel som är avsett för längre tids bruk.
 • Följ upp läkemedelsbehandlingen för att förvissa Dig om följsamhet till ordinationen, toleransnivå och effekt.
 • Ta ett helhetsansvar för samtliga receptläkemedel som patienten behandlas med, även om de ordinerats av annan förskrivare.
 • Använd IT-stöd vad avser val av läkemedel, interaktioner, graviditet och amning samt e-recept.
 • Fyll i uppföljningsprotokoll för de läkemedel som omfattas av strukturerad uppföljning.
 • Rapportera allvarliga biverkningar till Läkemedelsverket och rapportera avvikelser i läkemedelshanteringen i avvikelsehanteringssystem.
 • Genomför läkemedelsgenomgångar Läkemedelsgenomgång är en systematisk genomlysning av patientens ordinationer, ofta med expertstöd och uppföljning. för att minska risken för biverkningar, oönskade interaktioner och för att identifiera läkemedelsanvändning som inte är evidensbaserad.
 • Delta i obunden läkemedelsutbildning/aktivitet för att optimera läkemedelsanvändningen. Inta ett granskande förhållningssätt till informationsaktiviteter organiserade av läkemedelsföretagen.
 • Delta inte i beslut rörande läkemedelsrekommendationer om jävsförhållande till en farmakologisk produkt finns.
 • Vid deltagande i läkemedelsstudie stödd av läkemedelsföretag: Försäkra Dig om att resurser finns för fortsatt behandling efter avslutad studie (Helsingforsdeklarationen § 30).