Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Inled behandling av hypertoni med två läkemedel direkt. Detta för att uppnå målblodtryck inom tre månader vilket räddar liv

Genom att börja med två läkemedel nås målblodtryck oftare och snabbare. Även sjuklighet och död minskar i högre grad om behandling initieras med två medel.

För de flesta hypertonipatienter behövs kombinationsbehandling för att nå målblodtrycket vid okomplicerad hypertoni. För individer över 70 år rekommenderas 130–139/70–79 mmHg. För individer ≤70 år bör blodtrycksmålet oftast vara 120–130/70–79 mmHg. I de flesta fall bör behandlingen inledas med två preparat, utom hos sköra äldre patienter eller hos patienter med låg kardiovaskulär risk och systoliskt blodtryck <150 mmHg. Genom att börja med två läkemedel når man oftare och snabbare målblodtryck och det har visats att sjuklighet och död minskar i högre grad om man initierar behandling med två medel. Kom överens med patienten om lämpligt målblodtryck. Följ upp blodtrycket regelbundet, minst två gånger per år. Använd gärna hemblodtrycksmätning.

Det finns olika behandlingsmöjligheter vid hypertoni. Ingen läkemedelsgrupp har visat sig överlägsen ur morbiditets- och mortalitetssynpunkt. Att använda rekommenderade preparat med god effekt och god tolerabilitet – ofta i olika kombinationer – är kostnadseffektivt. Som förstahandsmedel bör generisk ACE-hämmare eller angiotensinreceptor-blockerare (ARB) och/eller kalciumblockerare av dihydropyridintyp och/eller tiazid eller tiazidlika diuretika väljas.

De påtagliga behandlingsvinsterna med blodtrycksbehandling är oomtvistade. Till exempel halveras risken för stroke vid en minskning av systoliskt blodtryck med 20 mmHg hos en patient i 60–70-årsåldern. Subjektiva biverkningar är få med de rekommenderade förstahandsmedlen i måttlig dosering. Tvärtom höjs livskvaliteten oftast när blodtrycket sänks. Trots detta finns en markant underbehandling av hypertoni.

Expertgruppen vill påminna om ”the rule of halves”: bland individer med högt blodtryck är detta inte diagnostiserat hos hälften. Bland de diagnostiserade får hälften behandling och bland dessa får endast hälften en tillfredsställande behandling. Situationen har förbättrats på senare år men underdiagnostik och underbehandling är fortfarande problem. Opportunistisk screening (mät patientens blodtryck i samband med sjukvårdskontakter), en effektiv behandling och god uppföljning av hypertoni är mycket viktigt.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar

Källa

  1. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport nr 170/1, 2004
  2. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Måttligt förhöjt blodtryck. SBU-rapport 170/U, 2007
  3. Läkemedelsverket. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;5
  4. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE Jr, Collins KJ, Dennison Himmelfarb C et al. ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2018 May 15;71(19):e127-e248
  5. Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M et al; Authors/Task Force Members. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension. J Hypertens. 2018 Oct;36(10):1953-2041
  6. Vidal-Petiot E, Ford I, Greenlaw N, Ferrari R, Fox KM, Tardif JC et al; CLARIFY Investigators. Cardiovascular event rates and mortality according to achieved systolic and diastolic blood pressure in patients with stable coronary artery disease: an international cohort study. Lancet. 2016 Oct 29;388(10056):2142-2152
  7. Böhm M, Schumacher H, Teo KK, Lonn EM, Mahfoud F, Mann JFE et al. Achieved blood pressure and cardiovascular outcomes in high-risk patients: results from ONTARGET and TRANSCEND trials. Lancet. 2017 Jun 3;389(10085):2226-2237
  8. Julius S, Kjeldsen SE, Weber M, Brunner HR, Ekman S, Hansson L, Hua T,VALUE trial group. Outcomes in hypertensive patients at high cardiovascular risk treated with regimens based on valsartan or amlodipine: the VALUE randomised trial. Lancet 2004;363:2022–2031
  9. Wald DS, Law M, Morris JK, Bestwick JP, Wald NJ. Combination therapy versus monotherapy in reducing blood pressure: meta-analysis on 11,000 participants from 42 trials. Am J Med 2009;122:290–300
  10. Rea F, Corrao G, Merlino L, Mancia G. Initial Antihypertensive Treatment Strategies and Therapeutic Inertia. Hypertension 2018;72:846-53

Senast ändrad