Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedels påverkan på miljön

De flesta läkemedel vi använder utsöndras via urin och avföring i oförändrad form eller som metaboliter och hamnar till slut i avloppet. Läkemedelsresterna kan sedan nå vattendrag och grundvattnet trots passage genom avloppsreningsverken eftersom dagens reningsverk inte är byggda för att rena bort läkemedel. Läkemedel påverkar biologiska processer. De är ofta också framtagna för att stå emot biologisk nedbrytning och kan därför finnas kvar i miljön under lång tid. Det finns rapporter om påverkan på exempelvis fiskar, liksom att uppmätta koncentrationer av antibiotika i avloppsreningsverk kan selektera för antibiotikaresistens.

Vissa läkemedel har påvisats i låga halter i dricksvatten, vilket är en varningssignal om att vårt sätt att hantera läkemedel i dag kan leda till hälso- och miljöproblem i framtiden.

En förutsättning för god hälsa är tillgång till friskt vatten. Vår användning av kemikalier, inklusive läkemedel, ökar kontinuerligt vilket medför ökad risk för att de via naturens kretslopp når tillbaka till oss själva genom dricksvatten eller födoämnen.

Vi har endast begränsade kunskaper om vilka långsiktiga effekter kontinuerlig tillförsel av spårmängder av läkemedel och andra kemikalier har på vår utveckling, vår förmåga att motstå sjukdomar samt vår hälsa i allmänhet. Även om det idag inte finns vetenskapliga bevis för att läkemedel i naturen kan ge oss människor hälsoproblem kan det vara klokt att minska vår exponering för dessa så långt det är möjligt, det vill säga följa försiktighetsprincipen.

Försiktighetsprincipen Miljöbalken 2 kap. 3 §

Enligt försiktighetsprincipen kan åtgärder vidtas om det finns skäl att misstänka att en produkt eller ett produktionssätt medför oacceptabla effekter för människors, djurs och växters hälsa eller för miljön, även om det saknas slutgiltiga vetenskapliga bevis för sådana effekter.

Försiktighetsprincipen ingår i EU:s "stadgar" och gäller i alla medlemsländer.

Senast ändrad