Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vad kan man som förskrivare göra för att minska miljöpåverkan av läkemedel?

Flera råd som ges i Kloka listan med syftet att uppnå en klok läkemedelsanvändning för patientens bästa kan också vara fördelaktiga ur miljösynpunkt.

 • Ta upp hälsosamma levnadsvanor med patienten när det är lämpligt och ge råd.
 • Rekommendera icke-farmakologiska insatser när det är relevant, till exempel kognitiv beteendeterapi vid depression.
 • Följa Kloka listan – miljöaspekten har beaktats vid val av läkemedel.
 • Skriva ut startförpackning/mindre förpackning vid ny långtidsbehandling när så är praktiskt möjligt.
 • Inte skriva ut mer läkemedel än vad som går åt. Iterera hellre receptet vid osäkerhet.
 • Utvärdera patientens läkemedelsbehandling regelbundet. Läkemedel som saknar aktuell indikation eller har otillräcklig effekt trots behandlingsoptimering ska sättas ut. Det är positivt för patienten och minskar miljöpåverkan av läkemedel.
 • Skriva ut refillförpackning om det finns.
 • Följa Stramas rekommendationer för klok antibiotikaanvändning. För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa. Relevanta odlingar är viktigt för att kunna välja antibiotikum som har god effekt med så smalt spektrum som möjligt. Se vidare strama.se.
 • Kassera läkemedel på rätt sätt. Ansvaret för att läkemedelsavfall hanteras på rätt sätt ligger på den enskilda verksamheten. Observera att också använda läkemedel, exempelvis läkemedelsinnehållande plåster, p-ringar, hormonspiraler och pulverinhalatorer, ska kasseras som läkemedelsavfall, då de efter användning fortfarande innehåller mycket läkemedel. Detta gäller även använda tuber med läkemedelsinnehållande kräm/salva. Patienter uppmanas att lämna in sitt läkemedelsavfall till apotek. För ytterligare information om läkemedel och miljö, se janusinfo.se/miljo.

Läs och lär mer

 1. Kloka listan
 2. Fysisk aktivitet på recept (FaR), Folkhälsomyndigheten
 3. Ramström H. Interventioner för att minska miljöpåverkan av läkemedel. 2021. Interventioner för att minska miljöpåverkan av läkemedel - Janusinfo.se
 4. Cussans A, Harvey G, Kemple T, Tomson M. Interventions to reduce the environmental impact of medicines: A UK perspective. The Journal of Climate Change and Health. Volume 4, October 2021, 100079
 5. Svenska Läkaresällskapet. 2022. Klimat och hållbarhet i det kliniska arbetet. Tips & inspiration för dig som är läkare.
 6. Ulfvarson J, et al. Controlled withdrawal of selective serotonin reuptake inhibitor drugs in elderly patients in nursing homes with no indication of depression. Eur J Clin Pharmacol. 2003;59:735–740.
 7. Region Stockholms utbildning ”Läkemedelsgenomgångar” på Lärtorget, SLL - GRADE Portal
 8. Region Stockholm. Äldre och läkemedel
 9. Region Stockholm. Checklista för läkemedelsgenomgång
 10. Strama – samverkan mot antibiotikaresistens, Strama Stockholm - Janusinfo.se och nationella Strama, Strama - Samverkan mot antibiotikaresistens

Senast ändrad