Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kortisonbehandling vid covid-19 på SÄBO

Rekommendationen baseras på data från RECOVERY-studien, nationellt vårdprogram för covid-19 från Svenska infektionsläkarföreningen samt WHO guidelines [1–3] och kan ändras i takt med att nya data publiceras.

Rekommendation

Vid covid-19 med allvarlig symtombild bör behandling med kortison övervägas för individer på särskilt boende för äldre (SÄBO) och i hemsjukvården. Tillgänglig evidens ger inget stöd för att rutinmässigt ge kortisonbehandling till patienter med covid-19 med mildare sjukdomsbild.

Målgrupp där kortisonbehandling kan övervägas

Patienter på SÄBO eller i hemsjukvården med misstänkt eller verifierad covid-19 som behandlas med syrgas och där det finns en allvarlig sjukdomsbild med inflammationstecken som feber och CRP-stegring. Beakta sedvanliga kontraindikationer.

Målgrupp där stöd för kortisonbehandling saknas

Patienter på SÄBO eller i hemsjukvården med mildare symptom där syrgasbehandling inte är indicerat.

Dosering och preparatval

Betametason 4–6 mg en gång dagligen, per oralt eller intravenöst i sex dagar. Kan förlängas till tio dagar.

Eller

Dexametason 6 mg dagligen i sex dagar. Kan förlängas till tio dagar.

Betametason och dexametason har likvärdig farmakologisk profil [4]. Betametason löses i vatten vilket kan vara en fördel. Aktuell tillgänglighet för respektive preparat bör också vägas in i valet.

Bakgrund

Efter att den randomiserade studien RECOVERY publicerats sommaren 2020 (preliminär) och våren 2021 (slutversion) [3] introducerades kortisonbehandling snabbt som standardbehandling för syrgaskrävande patienter med covid-19 [1, 2].

RECOVERY visade att dexametasonbehandling minskade dödligheten med 1/5 till 1/3 hos individer med allvarliga symtom och syrgas/respiratorbehandling [3]. För patienter som av någon anledning inte hade syrgasbehandling visades ingen minskad dödlighet. Patienterna i den gruppen var äldre, oftare av kvinnligt kön och hade en kortare sjukdomsduration (3–10 dagar) jämfört med patienterna som behandlades med syrgas eller i respirator (5–18 dagar).

Vid uppdaterade sökningar framkommer metaanalyser som bekräftar att kortisonbehandling i viss utsträckning kan reducera mortalitet hos individer med allvarliga symtom vid covid-19 [5–7]. Subgruppsanalyser ger stöd för att behandlingen är effektiv oavsett ålder [7], även om specifika data motsvarande äldre på SÄBO ännu inte tycks publicerade. Inom Region Stockholm finns en bred klinisk erfarenhet av kortisonbehandling till äldre med svåra symtom av covid-19, inklusive individer på SÄBO.

Dexametason är det kortisonpreparat som är mest studerat och substansen har indikation för behandling vid covid-19. Även metylprednisolon och hydrokortison har i enstaka kliniska studier visats effektiva [5–7]. Betapred har dominerat användningen inom Region Stockholm under pandemin, men är inte specifikt studerat vid covid-19 då substansen är mycket lite använd internationellt.

Pivotala data

RECOVERY [3] är en är en pragmatisk klinisk prövning från Storbritannien som utvärderat olika läkemedelsbehandlingar vid covid-19, däribland dexametason. I studien randomiserades 2 104 patienter till dexametason 6 mg x 1 per oralt eller intravenöst i upp till tio dagar (median sex dagar), och 4 321 patienter till standardbehandling. Primärt utfallsmått var död inom 28 dagar.

RECOVERY visar att behandling med dexametason minskade risken för död med 1/3 (29,3 % respektive 41,4 %, RR 0,64; 95 % konfidensintervall 0,51–0,81) hos allvarligt sjuka patienter med respiratorbehandling vid randomisering (n=1 007), motsvarande ett NNT på 8. För patienter som var syrgaskrävande men ej i respirator vid randomisering (n=3 883) reducerades risken för död med cirka 1/5 (23,3 % respektive 26,2 %, RR 0,82; 95 % konfidensintervall 0,72–0,94), motsvarande ett NNT på 25. Däremot sågs ingen behandlingsvinst hos de 1 535 patienter som inte behandlades med syrgas vid randomisering (17,8 % respektive 14,0 %, RR 1,19; 95 % konfidensintervall 0,92–1,55).

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Källa

  1. Svenska infektionsläkarföreningen. Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19. Version 3.4 december 2021 [cited 2022-03-01]
  2. WHO Clinical management of Covid-19. Interime guidance January 14, 2022 [cited 2022-02-04
  3. RECOVERY Collaborative Group, Horby P, Lim WS, Emberson JR, Mafham M, Bell JL, Linsell L et al. Dexamethasone in hospitalized patients with covid-19. N Engl J Med. 2021 Feb 25;384(8):693-704
  4. Funder, B.P.S.J.W., ACTH, Adrenal Steroids, and Pharmacology of the Adrenal Cortex, chapter 42, in Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12e
  5. Wagner C, Griesel M, Mikolajewska A, Mueller A, Nothacker M, Kley K et al. Systemic corticosteroids for the treatment of COVID-19. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Aug 16;8(8):CD014963
  6. Ranjbar K, Moghadami M, Mirahmadizadeh A, Fallahi MJ, Khaloo V, Shahriarirad R et al. Methylprednisolone or dexamethasone, which one is superior corticosteroid in the treatment of hospitalized COVID-19 patients: a triple-blinded randomized controlled trial. BMC Infect Dis. 2021 Apr 10;21(1):337
  7. WHO Rapid Evidence Appraisal for COVID-19 Therapies (REACT) Working Group, Sterne JAC, Murthy S, Diaz JV, Slutsky AS, Villar J, Angus DC et al. Association between administration of systemic corticosteroids and mortality among critically ill patients with covid-19: a meta-analysis. JAMA. 2020 Oct 6;324(13):1330-1341

Senast ändrad