Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Behandling av atopiskt eksem med fokus på kalcineurin­hämmare

Publicerat 2024-01-05

Lokalbehandling med kalcineurinhämmare är ett andrahandsalternativ när steroider inte hjälper eller inte kan användas.

Sammanfattning

  1. Underhållsbehandling med mjukgörande.
  2. Vid eksem ska i första hand lokala steroider användas.
  3. Om patienten inte får tillfredställande effekt lokala steroider eller om patienten inte tolererar denna behandling kan kalcineurinhämmare användas som ett andrahandsalternativ.
  4. Vid terapisvikt kontakt med hudspecialist.

Atopiskt eksem är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i huden med klåda, rodnad, papler (knottror), vesikler (små blåsbildningar) och sprickbildningar. Det drabbar omkring vart fjärde barn och var tionde vuxen, vilket innebär att en stor del av befolkningen är drabbad. Det finns många olika utlösande faktorer som är viktiga att eliminera eller reducera innan lämplig behandling påbörjas.

Grundbehandlingen är mjukgörare som underhållsbehandling då det i många fall finns en barriärskada med hudtorrhet som resultat.

Vid uppblossning av eksem ska olika former av inflammationsdämpande behandling ges.

Lokal glukokotikoidbehandling är förstahandsval och ska användas periodvis. Säkerheten med denna behandling är hög och risken för systembiverkningar är liten. Vid långvarig behandling med grupp III–IV-steroider på stora hudytor finns risk för bland annat hudatrofi och lindriga systemeffekter. Eksem i ansiktet ska sällan behandlas med starkare preparat än grupp I, medan man i hudveck kan använda grupp I–II. För hårbotten är grupp II–III lämpligast.

Salvor lämpar sig bäst till torra hudförändringar, krämer till vätskande eksem samt större hudytor och flytande beredningar lämpar sig bäst till hårbevuxna ytor som till exempel hårbotten.

Kalcineurinhämmare i andra hand

Om patienten inte får tillfredställande effekt av behandling med lokala glukokortikoider eller om patienten inte tolererar dessa kan kalcineurinhämmarna pimekrolimus och takrolimus användas som andrahands-alternativ. Preparaten anses vara ekvipotenta med topikala glukokortikoider grupp I–II och verkar inflammationsdämpande och har en klådstillande effekt. Kalcineurinhämmare ger inte upphov till hudatrofi. Används främst till ansikte, och känsliga hudområden såsom ögonlock, axiller, ljumskar, hudveck och anogenitalt.

Pimekrolimus rekommenderas för behandling av lindrigt till medelsvårt atopiskt eksem från 3 månaders ålder.

Takrolimus 0,03 % kan användas i åldrarna 2–16 år och takrolimus 0,1 % från 16 år för behandling av måttligt till svårt eksem.

Kalcineurinhämmare ska appliceras två gånger dagligen tills eksemet är läkt. Därefter två gånger per vecka som underhållsbehandling för att förebygga recidiv i upp till sex veckor.

Behandlingstiden kan variera beroende på svårighetsgraden samt behandlingsresultat. Om ingen effekt ses efter sex veckor ska diagnosen omvärderas.

Remittera till hudspecialist

Om ovanstående behandlingar inte har avsedd effekt, trots god följsamhet rekommenderas kontakt med hudspecialist för initiering av annan behandling som exempelvis tillägg av ljusterapi.

De senaste åren har nya systembehandlingar tillkommit med bland annat metotrexat, ciklosporin därefter interleukinhämmare och JAK-hämmare. Dessa behandlingar sköts av hudläkare.

Behandling av atopiskt eksem hos barn skiljer sig inte i stort från den hos vuxna och beror på utbredning och svårighetsgrad.

Behandlingsmodell för atopisk dermatit hos barn och vuxna

Basbehandling – primärvård
Patientutbildning

Mjukgörande läkemedel

Lokal inflammationsdämpande behandling vid aktivt eksem och därefter vid behov som underhållsbehandling:

Kortikosteroid, kalcineurinhämmare

Kompletterande behandling vid otillräcklig effekt – specialistvårdMedicinsk ljusbehandling

Systemisk inflammationsdämpande behandling vid svårt eksem (presenteras i rekommendationsordning):

– Interleukinhämmare

– Ciklosporin (begränsad tid)

– Metotrexat (saknar godkänd indikation)

– JAK-hämmare

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hud- och könssjukdomar

Senast ändrad