Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Intravenös administrering av piperacillin-tazobaktam

Piperacillin-tazobaktam kan ges som injektion, förutom till svårt sjuka patienter, som till exempel patienter på IVA eller neutropena patienter som bör få infusion under minst 30 minuter i den högre doseringen.

Sedan länge har piperacillin-tazobaktam administrerats som antingen injektion under 5 minuter eller infusion under 30 minuter inom svensk sjukvård. Numera rekommenderas endast infusionsalternativet i produktresuméer, Fass-texter och bipacksedlar efter en genomgång av den europeiska läkemedelsmyndigheten för ett par år sedan.

Att endast infusionsalternativet rekommenderas har att göra med att tiden över MIC, den lägsta koncentration av antibiotika som krävs för att hämma tillväxt av bakterier, blir något längre om man ger piperacillin-tazobaktam som infusion under 30 minuter istället för som injektion under 5 minuter.

Nya studier rörande administration av piperacillin-tazobaktam tittar dessutom på ännu längre infusionstider, flera timmar, och studier på kortare administrationstid görs inte längre. Däremot finns data som talar för att kort injektion är säkert och tolereras väl av patienter. 

Infusion till svårt sjuka

På många sjukhus i Stockholm har piperacillin-tazobaktam givits som injektion. Ofta har färdigberedda sprutor använts, vilket har underlättat beredningen och sparat tid för sjuksköterskorna. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar gör bedömningen att den minskning i effekt som en 5 minuters-injektion ger, jämfört med en 30 minuters-infusion, i de flesta fall är försumbar. Piperacillin-tazobaktam kan fortsatt ges rutinmässigt som injektion till de flesta patienterna. När det gäller svårt sjuka patienter, som till exempel patienter på IVA eller neutropena patienter, ska dock piperacillin-tazobaktam administreras som infusion under minst 30 minuter och då också ges i den högre doseringen 4 g/0,5 g fyra gånger per dygn till patienter med normal njurfunktion.

Instruktioner för att bereda injektioner med piperacillin-tazobaktam saknas från fabrikanterna. Därför är det viktigt att sjukhusen har tillgång till lokala spädningsscheman/instruktioner för beredning, alternativt färdigberedda sprutor, om piperacillin-tazobaktam administreras som 5 minuters-injektion.

Exempel på spädning

Intravenös injektion under 5 minuter:
2 g/0,25 g torrsubstans löses i 10 ml sterilt vatten.
4 g/0,5 g torrsubstans löses i 20 ml sterilt vatten.
Använd direkt efter beredning.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Källa

  1. European medical agency, EMA. CHMP assessment report pursuant to Article 30 of Directive 2001/83/EC, as amended for Tazocin and associated names. 2011-02-21
  2. Hays WB, Flack T. Safety and tolerability of i.v. push piperacillin/tazobactam within an emergency department. Am J Health Syst Pharm. 2020 Jun 23;77(13):1051-1053

Senast ändrad