Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aktuellt om behandling med fibrinogen­koncentrat

Sammanfattning

 • Från och med den 1 mars 2024 är Riastap det enda upphandlade fibrinogenkoncentratet i Region Stockholm. Priset är 2 589 kr per förpackning á 1 g.
 • Den huvudsakliga användningen av fibrinogen är off-label vid förvärvad fibrinogenbrist i samband med större blödning eller trauma.
 • Kliniska studier vid förvärvad fibrinogenbrist har varit svåra att genomföra. Dokumentationsunderlaget för dosering och användning är därför begränsat [1].
 • Fördelen med att använda fibrinogenkoncentrat jämfört med behandling med plasma eller kryoprecipitat är att effekten enklare kan utvärderas. Det ger möjlighet till en snabbare handläggning av patienter med blödning eller trauma och ger en lägre risk för transfusionskomplikationer [2].
 • Kliniska studier i samband med kirurgi och trauma har utförts där den hemostatiska effekten av standardiserad och målstyrd dosering av fibrinogenkoncentrat jämförts med behandling med plasma.
 • Vid förvärvad fibrinogenbrist har man i behandlingsstudier med fibrinogenkoncentrat inte kunnat påvisa en skillnad i mortalitet eller transfusionsbehov. [3–5].

Bakgrund

Det finns ett tydligt samband mellan låg plasmakoncentration av fibrinogen, hypokoagulation, försämrad trombocytfunktion och blödning. Behandling med fibrinogenkoncentrat ökar plasmakoncentrationen av funktionellt fibrinogen, normaliserar koagulation och trombocytfunktion i proportion till given dos.
Fibrinogen är en viktig faktor för hemostas och är den koagulationsfaktor som först konsumeras/bryts ner och sjunker i plasmakoncentration vid en massiv blödning och vid större trauma, ofta till en kritiskt låg nivå.

Fibrinogenkoncentrat

Indikation för behandling med fibrinogenkoncentrat har huvudsakligen varit off label vid förvärvad fibrinogenbrist i samband med allvarlig eller befarad blödning vid:

 • hjärtkirurgi
 • större trauma/massiv blödning
 • obstetrisk komplikation
 • större kirurgi
 • tillstånd med ökad fibrinolys
 • ECMO
 • svår leversvikt och vissa hematologiska tillstånd.

Förbrukningen av plasmabaserat fibrinogenkoncentrat 2023 i Region Stockholm motsvarade en kostnad på cirka 10 miljoner kronor. Priserna på fibrinogenkoncentrat har sjunkit över tid.

Riastap och Fibryga är de två fibrinogenkoncentrat som är registrerade på indikationen medfödd afibrinogenemi (<0,2 g/l) eller hypofibrinogenemi (<0,3–0,8 g/l). Fibryga har sedan 2020 godkänd indikation inom EU – vid svår blödning och fibrinogenbrist i samband med kirurgi [6].

Jämförelse av fibrinogenkoncentraten

Riastap och Fibryga är framställda från humanplasma, har genomgått reningssteg, virusinaktivering och patogen elimination och kan administreras oberoende av blodgrupp.

Det finns farmakokinetiska skillnader med något varierande utbyte in vivo och distributionsvolym mellan läkemedlen vilket visats i farmakokinetiska studier hos patienter med medfödd fibrinogenbrist men som inte jämförts eller undersökts i situationer med förvärvad brist. Kliniskt har emellertid koncentraten bedömts som likvärdiga [7–10].

Det finns skillnader mellan de två godkända fibrinogenkoncentraten, Riastap innehåller förutom 0,9–1,3 g fibrinogen per 1 g-ampull även albumin, natriumcitrat också spårmängder av faktor XIII och fibronektin av osäker klinisk betydelse. Det finns också skillnader i ampullinnehåll avseende mängder av albumin och faktor XIII, tillgång på lösningsmedel i förpackningen, lösningstid samt rekommenderad infusionstakt.

Dosering och behandling

I tidigare riktlinjer vid allvarlig blödning och medfödd eller förvärvad fibrinogenbrist rekommenderade behandling med fibrinogen antingen som kryoprecipitat eller rent fibrinogenkoncentrat vid plasmakoncentration 1 g/liter.

Trots avsaknad av kontrollerade studier rekommenderas nu i de flesta riktlinjer en relativt sett hög plasmakoncentration, 1,5–2 g/l, av fibrinogen vid förvärvad brist.

Utbytet (recovery) av en dos fibrinogenkoncentrat vid förvärvad fibrinogenbrist varierar beroende på orsaken till behandling och samtidig blödning. Dosen är i denna situation svårare att uppskatta och förutse jämfört med vid medfödd fibrinogenbrist. Dos och doseringsintervall får anpassas till situation och styras genom upprepade mätningar av plasmakoncentration av fibrinogen och bedside med elastometri.

Expergruppens bedömning

Förbrukningen av fibrinogen inom Region Stockholm har under 2000-talet successivt ökat men kostnad per förpackning har minskat.

Förbrukning fibrinogenkoncentrat över tid

Tydliga vårdprogram med alltmer målstyrd behandling och ökade tekniska möjligheter kirurgiskt, endoskopiskt och endovaskulärt har gjort behandling till exempel i samband med trauma och vid kirurgi mer effektiv och blödningssparande.

Att beakta inför behandling med fibrinogenkoncentrat på den enskilda kliniken

 • Riastap 1 g levereras i torrampuller som frystorkat pulver i kombinationsförpackning med överförings-set. Förvaras i kylskåp. Ska inte frysas.
 • Den upplösta produkten kan förvaras i rumstemperatur upp till 8 timmer men bör helst ges i direkt anslutning till att den bereds.
 • Bilagda hjälpmedel i förpackning för att färdigställa lösning för infusion/injektion varierar för olika produkter, liksom förvaringsbetingelser, tidsåtgång och lätthet för färdigställande, rekommenderad infusions/injektionshastighet och pris.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Källa

 1. European medicine agency, EMA. Committee for medicinal products for human use. Guideline on core SmPC for human fibrinogen products. Riktlinje 2015
 2. Rossaint R, Afshari A, Bouillon B, Cerny V, Cimpoesu D, Curry N et al. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: sixth edition. Crit Care. 2023 Mar 1;27(1):80
 3. Erdoes G, Koster A, Meesters MI, Ortmann E, Bolliger D, Baryshnikova E et al. The role of fibrinogen and fibrinogen concentrate in cardiac surgery: an international consensus statement from the Haemostasis and Transfusion Scientific Subcommittee of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiology. Anaesthesia. 2019 Dec;74(12):1589-1600
 4. Roy A, Stanford S, Nunn S, Alves S, Sargant N, Rangarajan S et al. Efficacy of fibrinogen concentrate in major abdominal surgery – a prospective, randomized, controlled study in cytoreductive surgery for pseudomyxoma peritonei. J Thromb Haemost. 2020 Feb;18(2):352-363
 5. Cushing MM, Haas T. Fibrinogen concentrate for perioperative bleeding: what can we learn from the clinical trials? Transfusion. 2019 Nov;59(11):3295-3297
 6. Casini A, de Moerloose P. Fibrinogen concentrates in hereditary fibrinogen disorders: Past, present and future. Haemophilia. 2020 Jan;26(1):25-32
 7. Haas T, Cushing MM, Asmis LM. Comparison of the efficacy of two human fibrinogen concentrates to treat dilutional coagulopathy in vitro. Scand J Clin Lab Invest. 2018 May;78(3):230-235
 8. Hanna J, Winstedt D, Schött U. Fibrinogen and FXIII dose response effects on albumin-induced coagulopathy. Scand J Clin Lab Invest. 2013 Oct;73(7):553-62
 9. Stanford S, Roy A, Cecil T, Hegener O, Schulz P, Turaj A, Lim S, Arbuthnot E. Differences in coagulation-relevant parameters: Comparing cryoprecipitate and a human fibrinogen concentrate.
  PLoS One. 2023 Aug 30;18(8):e0290571
 10. Neisser-Svae A, Hegener O, Görlinger K. Differences in the biochemical composition of three plasma derived human fibrinogen concentrates. Thromb Res. 2021 Sep;205:44-46

Senast ändrad