Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hitta HTA-rapporter

Hitta HTA-rapporter

Sidan uppdaterad 2023-05-11

HTA står för Health Technology Assessment. Det innebär en systematisk utvärdering av kunskapsläget för en metod, teknik eller behandling inom hälso- och sjukvården. En HTA-rapport samlar, utvärderar och sammanställer information om patientnytta (effekt) och risker. Ekonomiska, organisatoriska och etiska aspekter av metoden eller produkten ingår också oftast. HTA-rapporten ger en bild av det vetenskapliga kunskapsläget så som det ser ut då rapporten publiceras. Senare publicerad forskning kan innebära att slutsatserna i HTA-rapporten inte längre är giltiga. Därför inkluderas här enbart HTA-rapporter där medicintekniska produkter bedömts under de senaste fem åren. Som läsare av en HTA-rapport kan du behöva ta ställning till om senare relevant forskning finns tillgänglig inför ett eventuellt beslut.

I HTA jämförs en (oftast ny) teknologi med en annan (ofta befintlig) teknologi. Det är vanligt att hälso- och sjukvården önskar en sådan bedömning innan en ny metod eller produkt tas i bruk. HTA kan även användas inför beslut om eventuell avveckling av en metod eller produkt.

Internationellt finns många organisationer och myndigheter som utför HTA. I Sverige publiceras HTA-rapporter vid bland annat Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, samt vid Regionala HTA-enheter.

Här hittar du svenska och andra internationella organisationer som tillhandahåller HTA-rapporter.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Folkehelseinstituttet (Norge)

The International Network of Agencies for Health Technology Assessment

European Network For Health Technology Assessment

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health