Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Riktlinjer för behandling av allergiska ögonreaktioner

Bakgrund

Allergiska ögonreaktioner är mycket vanliga, och kan engagera ögonlocken, konjunktiva och kornea. Ögonallergi kan delas in i olika tillstånd, där den akuta allergiska konjunktiviten är relativt okomplicerad, medan den vernala och atopiska keratokonjunktiviten kan vara svårbehandlad och till och med leda till synnedsättning. Allergiska konjunktiviter är nästan alltid bilaterala.

Indelning

 • akut allergisk konjunktivit
  – säsongsbunden
  – icke-säsongsbunden
 • atopisk keratokonjunktivit
 • vernal keratokonjunktivit
 • giant papillary conjunctivitis (GPC)
 • kontaktallergi

Symtom och kliniska fynd

De mest framträdande symtomen är:

 • klåda
 • chemos (konjunktival svullnad)
 • rodnad

Symtomatologi och kliniska fynd skiljer sig dock något vid de olika tillstånden.

Akut allergisk konjunktivit
Akut allergisk konjunktivit ses ofta hos patienter med andra allergiska manifestationer, såsom rhinit och astma. Allergenet är vanligen luftburet.

Klåda är ett dominerande symtom och chemosen är ofta framträdande (vattnig svullnad av konjunktiva, ”kuddkänsla”), se bild 1. Ögonlocken kan vara svullna och ibland ses papillhypertrofi (kullerstensutseende) på insidan av ögonlocken, se bild 2. Eventuellt sekret är vattnigt eller slemmigt.

Allergiska ögonreaktioner

Atopisk keratokonjunktivit
Hos patienter med atopisk dermatit kan atopisk keratokonjunktivit förekomma. Papiller på insidan av ögonlocken kan ses, sår och kärlinväxt i hornhinnan kan förekomma.

Vernal keratokonjunktivit
Ett ovanligt tillstånd är vernal keratokonjunktivit som drabbar framför allt pojkar före puberteten. Klådan är ofta mycket uttalad. Stora papiller på insidan av ögonlocken kan ses, liksom infiltrat vid gränsen mellan hornhinnan och bindehinnan. Ljuskänslighet är vanligt, liksom sår på kornea.

Giant papillary conjunctivitis (GPC)
Giant papillary conjunctivitis är en reaktion mot främmande material, nästan uteslutande kontaktlinser och karakteriseras av stora papiller på insidan av ögonlocken.

Kontaktallergi
Ofta orsakas kontaktallergi av kosmetika och ögondroppar, men även andra agens förekommer, till exempel växtsafter. Allergin kan vara akut (typ I-reaktion) eller komma några dygn efter exposition (typ IV-reaktion). Typ I-reaktionen liknar den akuta allergiska konjunktiviten, medan typ IV-reaktionen framför allt ger ögonlockseksem.

Diagnos

Diagnosen ställs på de kliniska fynden och anamnesen. Vid akut allergisk konjunktivit finns ofta anamnes på andra allergiska manifestationer.

Om orsaken till allergin är okänd, kan man överväga pricktest eller RAST. Ett negativt test utesluter inte att det kan röra sig om en allergisk konjunktivit. Vid oklar kontaktallergi bör epikutantest utföras.

Behandling

I första hand bör exposition av allergen undvikas.

 • Tårsubstitut och kalla kompresser
  Tårsubstitut kan ha lindrande effekt genom att skölja bort allergenet och inflammatoriska mediatorer från ögats yta. Även kalla kompresser kan lindra.
 • Mast cell-stabilisatorer
  Mast cell-stabilisatorer (ögondroppar) har ofta en bra effekt, men effekten sätter inte in omedelbart. De är därför mest användbara som profylax vid säsongsbunden allergisk konjunktivit. Mast cell-stabilisatorer kan användas under långa perioder och har egentligen inga biverkningar.
 • Histamin H1-antagonister
  Ögondroppar innehållande histamin H1-antagonister har av allt att döma en bättre effekt än de rena mast cell-stabilisatorerna. Det finns även ögondroppar med en kombinerad antihistamin och mast cell-stabiliserande effekt, men det är osäkert om dessa droppar är effektivare än de rena H1-antagonisterna.
 • Perorala antihistaminer
  Perorala antihistaminpreparat har också en god effekt vid ögonallergier, och kommer naturligtvis ofta ifråga när ögonallergin är ett delfenomen i en mer generell allergisk reaktion.

Kombination av peroral och lokal behandling ger additativ effekt

För behandling med mastcellstabilisatorer och antihistaminer finns receptfria alternativ.

Lokal steroidbehandling är effektiv, men bör undvikas med tanke på biverkningsrisken. Steroiddroppar bör endast förskrivas av ögonläkare. Vid kontaktdermatit kan dock en
typ I-steroidsalva förskrivas.

NSAID i ögondroppform används i allmänhet inte vid allergisk konjunktivit.

Preparatöversikt

Gå till preparatöversikten Pdf, 212.6 kB.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för ögonsjukdomar

Källa

 1. Bielory BP, O’Brien TP and Bielory L. Management of seasonal allergic conjunctivitis: guide to therapy. Acta Ophthalmologica. 2012 Aug;90(5):399-407
 2. Bilkhu PS, Wolffsohn JS, Naroo SA, Robertson L, Kennedy R. Effectiveness of nonpharmacologic treatments for acute seasonal allergic conjunctivitis. Ophthalmology. 2014 Jan;121(1):72-8

Senast ändrad