Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rekommendation för adalimumab-biosimilar Hyrimoz vid reumatologiska indikationer

Hyrimoz och Humira bedöms som likvärdiga och expertgruppen ser inget hinder att använda det mest kostnadseffektiva preparatet. Verksamhetsansvariga bör vara informerade om aktuella avtal.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp läkemedel för smärta och reumatiska sjukdomar har tagit del av den europeiska läkemedelsmyndighetens information om biosimilarer [1], samt tillgängliga data för adalimumab-biosimilaren GP2017, Hyrimoz från Sandoz.

Sammanfattningsvis anser expertgruppen att det inte föreligger några relevanta skillnader mellan adalimumab (Humira) och adalimumab GP2017 (Hyrimoz) vid indikationerna reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, juvenil idiopatisk artrit och psoriasisartrit. Rekommendationen är att välja adalimumab till lägsta pris.

Bakgrund

Adalimumab-biosimilaren GP2017 (Hyrimoz) erhöll den 26 juli 2018 marknadsföringstillstånd av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA [2] och är tillgänglig i Sverige. Inom området reumatologi har preparatet indikationerna reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och juvenil idiopatisk artrit [3].

I farmakokinetikstudier på friska frivilliga har GP2017 jämförts med Humira [3–5]. För att ett läkemedel ska bedömas som biosimilar krävs utöver farmakokinetikstudier även en jämförande effektstudie på en godkänd indikation [1]. I den randomiserade studien GP17-301 på patienter med svår kronisk plackpsoriasis jämfördes GP2017 (n=231) med Humira (n=234) under 16 veckors tid. Därefter vidtog så kallad switch mellan GP2017 och Humira [6]. Inga skillnader noterades mellan GP2017 och Humira. I likhet med andra biosimilarer extrapoleras indikationerna till samtliga indikationer som har godkänts för originalpreparatet, [1] i detta fall adalimumab (Humira).

På 353 patienter med reumatoid artrit, som inte svarat på sjukdomsmodifierande läkemedel (DMARD) inklusive metotrexat finns data från en jämförande studie mellan GP2017 och Humira (ADMYRA) [7]. Avseende det primära effektmåttet DAS28-CRP efter 12 veckor förelåg ingen skillnad mellan GP2017 och Humira. Efter 24 veckors behandling fick samtliga patienter som hade erhållit Humira istället GP2017, medan behandlingen i gruppen med GP2017 fortsatte.

Expertgruppen utfärdar nedanstående detaljerade rekommendationer utifrån det aktuella prisläget:

– Vid nyinsättning på indikationen reumatoid artrit hos patienter med otillräcklig effekt med metotrexat (10–25 mg/vecka) medförde GP2017 samma effekt som adalimumab (Humira) avseende det primära effektmåttet DAS28-CRP.

• Hyrimoz bedöms som likvärdig med Humira vid reumatoid artrit.

Vid nyinsättning på indikationen psoriasisartrit och ankyloserande spondylit, juvenil idiopatisk artrit och behov av TNF-hämmare, har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA bedömt Humira och Hyrimoz som likvärdiga (biosimilar). Expertgrupp läkemedel för smärta och reumatiska sjukdomar ser ingen anledning att ifrågasätta denna bedömning.

• Hyrimoz bedöms som likvärdig med Humira vid psoriasisartrit och ankyloserande spondylit och juvenil idiopatisk artrit.

Byte från originalpreparatet Humira till biosimilar GP2017 under pågående behandling (switch).

I ovannämnda studie (ADMYRA) behandlades 176 patienter med reumatoid artrit och otillräcklig effekt av metotrexat under 24 veckor med Humira och sedan under 24 veckor med GP2017 [7]. För per protokoll populationen (det vill säga enbart de patienter som fortsatte behandlingen) var andelen patienter med ACR50 71 procent efter 24 veckor med Humira och 64,3 procent efter behandling med GP2017 under 24 veckor. Andelen med ACR70 var 38,4 procent efter 24 veckor med Humira och 43,7 procent efter byte och behandling med GP2017 under 24 veckor.

Risken för uppkomst av så kallade ”anti drug” antikroppar (ADA) mot adalimumab studerades i ADMYRA-studien [7]. Andelen med ADA var 15,2 procent med GP2017 och 15,4 procent med Humira efter 24 veckor. Efter 48 veckor detekterades anti-drug antikroppar (ADA) hos 10,6 procent i gruppen som behandlades enbart med GP2017. I gruppen som först behandlades med Humira under 24 veckor och sedan med GP2017 under 24 veckor detekterades ADA hos 9,4 procent. Huruvida de detekterade ADA hade en klinisk betydelse framgår inte.

• Expertgruppen ser inget hinder med att byta (switch) från adalimumab Humira till Hyrimoz hos patienter som är i stabil fas. För patienter som inte är i stabil fas bör istället byte till annan terapi övervägas. Patienten ska informeras om bytet till biosimilar.

Sammanfattningsvis bedöms Hyrimoz och Humira som likvärdiga och expertgruppen ser inget hinder att använda det mest kostnadseffektiva preparatet. Verksamhetsansvariga bör vara informerade om aktuella avtal.

Strukturerad uppföljning av behandlingseffekt bör ske i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) och om möjligt registrering av batchnummer.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Källa

  1. European Medicines Agency. Biosimilars in the EU. 2019 [hämtad 2019-12-15]
  2. Europea Medicines Agecy. Hyrimoz. 2019 [hämtad 2019-12-15]
  3. European Medicines Agency. EPAR Hyrimoz. 2018 [hämtad 2019-12-15]
  4. von Richter O, Lemke L, Haliduola H, Fuhr R, Koernicke T, Schuck E et al. GP2017, an adalimumab biosimilar: pharmacokinetic similarity to its reference medicine and pharmacokinetics comparison of different administration methods. Expert Opin Biol Ther. 2019 Oct;19(10):1075-1083
  5. von Richter O, Lemke L, Haliduola H, Balfour A, Zehnpfennig B, Skerjanec A et al. Differences in immunogenicity associated with non-product related variability: insights from two pharmacokinetic studies using GP2017, an adalimumab biosimilar. Expert Opin Biol Ther. 2019 Oct;19(10):1057-1064
  6. Blauvelt A, Lacour JP, Fowler JF Jr, Weinberg JM, Gospodinov D, Schuck E et al. Phase III randomized study of the proposed adalimumab biosimilar GP2017 in psoriasis: impact of multiple switches. Br J Dermatol. 2018 Sep;179(3):623–631
  7. Clinicaltrials.gov. NCT02744755 Clinical Trial to Compare Treatment With GP2017 and Humira® in Patients With Rheumatoid Arthritis (ADMYRA). 2018 [hämtad 2019-12-15]

Senast ändrad