Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Smärtbehandling med transdermalt fentanyl

Transdermalt fentanyl är godkänt för behandling av långvarig svår opioidkänslig smärta. Fentanyl är en syntetisk opioid som är cirka 50–100 gånger starkare än morfin utan aktiva metaboliter av klinisk relevans och kan användas vid nedsatt njurfunktion.

Behandling med transdermalt fentanyl skapar en depå av fentanyl i de övre hudlagren, varifrån det sker en frisättning till blodbanan. Detta ger en jämn plasmakoncentration, och transdermalt fentanyl lämpar sig därför för behandling av stabil, opioidkänslig cancerrelaterad smärta. Fentanylplåster används med fördel till patienter med sväljningssvårigheter, kroniskt illamående, kräkningar, osäkert upptag från mag-tarmkanalen eller till patienter med ovilja att ta tabletter.

Fentanylplåster är olämpligt till patienter med en instabil smärtsituation, smärttillstånd som kräver högre dos än 300 mikrogram fentanyl per timme, samt patienter med uttalade svettningar (eftersom plåstret då kan lossna).

Frisättningen av fentanyl från plåster kan öka i samband med ökad hudtemperatur som feber, elektriska värmefiltar, intensiv träning bastubad eller solexponering av plåstret.

Fentanyl metaboliseras via CYP3A4 till inaktiva metaboliter och samtidig användning av läkemedel (till exempel erytromycin) eller substanser (till exempel grapefruktjuice och vissa andra citrusfrukter) som hämmar CYP3A4 kan medföra förhöjda koncentrationer med risk för andningsdepression.

Analgetisk effekt efter 12 timmar

Plåstret appliceras på överkroppen eller överarmen på en ren, oskadad hudyta utan hår. Den analgetiska effekten kommer efter cirka 12 timmar. Plåsterbyte sker normalt efter tre dygn.

Vid övergång från långverkande per oral opioidbehandling appliceras plåstret samtidigt som den sista dosen av den långverkande opioiden ges. Full effekt ses efter cirka 24 timmar, och under denna tid är det viktigt att patienten har tillgång till en kortverkande opioid att ta vid behov. Eventuell dosjustering görs vid nästa plåsterbyte.

Försiktighet vid byte till annan opioid

Övergång från transdermalt fentanyl till annan opioid ska ske med försiktighet, eftersom plasmakoncentrationen är halverad först efter omkring 17 timmar. Lämpligen tas plåstret bort på kvällen och den nya opioidbehandlingen påbörjas efterföljande morgon i reducerad dos med gradvis dosökning tills tillfredsställande smärtlindring uppnåtts.

I livets absoluta slutskede är det olämpligt att påbörja behandling med fentanylplåster. Patienter med pågående välfungerande behandling kan behålla denna medicinering och den kan kompletteras med annan smärtlindring om det behövs.

Biverkningar av transdermalt fentanyl liknar dem som ses vid morfinbehandling.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Källa

  1. Ahn JS, Lin J, Ogawa S, Yuan C, O'Brien T, Le BH, Bothwell AM et al. Transdermal buprenorphine and fentanyl patches in cancer pain: a network systematic review. J Pain Res. 2017 Aug 18;10:1963-1972
  2. Cachia E, Ahmedzai SH. Transdermal opioids for cancer pain. Curr Opin Support Palliat Care. 2011 Mar;5(1):15-9
  3. Lane ME. The transdermal delivery of fentanyl. Eur J Pharm Biopharm. 2013 Aug;84(3):449-55
  4. Prescrire. Fentanyl patches: preventable overdose. Prescrire Int. 2010 Feb;19(105):22-5. Review
  5. Medical letter on Drugs and Therapeutics. In brief: heat and transdermal fentanyl. Med Lett Drugs Ther. 2009 Aug 10;51(1318):64
  6. Feng XQ, Zhu LL, Zhou Q. Opioid analgesics-related pharmacokinetic drug interactions: from the perspectives of evidence based on randomized controlled trials and clinical risk management. J Pain Res. 2017 May 24;10:1225-1239

Senast ändrad