Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Handläggning av faryngotonsillit med anledning av invasiva grupp A-streptokocker

Publicerat 2024-03-06

Just nu ses en ovanligt hög förekomst av invasiva infektioner som orsakas av grupp A-streptokocker, GAS. Orsaken är troligen en ökad spridning av streptokocker i samhället på grund av lägre immunitet i befolkningen efter covid-19-pandemin. Ökningen ses i alla åldersgrupper men flest fall ses hos personer över 70 år.

Mot bakgrund av detta har Strama tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket tagit fram råd vid handläggningen av patienter med misstänkt eller verifierad faryngotonsillit:

  • Gör alltid en helhetsbedömning av sjukdomens allvarlighetsgrad och var uppmärksam på tecken till allvarlig infektion eller komplikationer.
  • Var frikostig med läkarundersökning för ställning till snabbtest för GAS och antibiotikabehandling.
  • Personer med nedsatt immunförsvar eller tidigare allvarlig infektion orsakad av GAS bör handläggas med försiktighet och med en låg tröskel för läkarbedömning, snabbtest och antibiotikabehandling.
  • Vid handläggning av fall med faryngotonsillit rekommenderas att personer i familjen som utvecklar liknande symtom, hög feber eller påverkat allmäntillstånd skyndsamt ska kontakta vården för bedömning och ställningstagande till behandling.
  • Antibiotika rekommenderas inte till patienter med negativt snabbtest för GAS eller till asymtomatiska bärare.

Strama Stockholm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad