Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Länktips

Länkar i bokstavsordning1177.se
På 1177.se kan du läsa om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter eller ställa en anonym fråga och få ett personligt svar. Här kan du också hitta och jämföra vårdmottagningar och använda e-tjänster för att kontakta vården. 1177.se anpassas automatiskt beroende på var du bor och du kan därför få nyheter, information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i regionen.

A

Apotekarsocieteten
Förening för alla med professionellt intresse av läkemedel. Anordnar ett stort antal kurser, temadagar och symposier inom läkemedelsområdet.

Australian Prescriber
Australiensisk tidskrift som granskar läkemedelsterapi.

B

Bandolier
Månatlig tidskrift som innehåller behandlingsrekommendationer baserade på systematiska översikter och metaanalyser publicerade i medicinska tidskrifter. Utges av en oberoende redaktion med anknytning till Oxfords universitet.

BMJ
Engelsk medicintidskrift. Samtliga artiklar från januari 1994 finns kostnadsfritt tillgängliga på webbplatsen.

C

Clinicaltrials.gov
Amerikansk webbplats om pågående kliniska prövningar världen över, men främst i USA och Kanada. Riktar sig både till hälso- och sjukvårdspersonal och allmänhet. Produceras i ett samarbete mellan National Institutes of Health (NIH) och Food and Drug Administration (FDA).

Cochrane Collaboration
Internationell organisation som systematiskt granskar studier inom olika kliniska områden och sammanställer rapporter för att hjälpa människor att förstå forskning inom hälso- och sjukvård samt ge underlag för terapibeslut.

Cochrane Library
Uppslagsverk med systematiska översikter över randomiserade, kontrollerade läkemedelsstudier. Tillhandahålls kostnadsfritt med genom Statens beredning för medicinsk utvärdering.

D

Dagens Medicin
Nyheter för hälso- och sjukvård. Webbplatsen uppdateras dagligen. Papperstidningen kommer oftast en gång i veckan.

Dopinglistan/Röd-gröna listan
World Anti-Doping Agency har upprättat en lista över dopingklassade läkemedel. Riksidrottsförbundet har upprättat en svensk version av listan.

Drugfacts
Lista över substanser registrerade i USA med kortfattade monografier med produktnamn, indikationer, styrkor, doseringar, interaktioner och varningar.

Drug Information Portal
Sökportal från Library of Medicine (NLM) som ger tillgång till systematiska översikter och vetenskapliga artiklar om cirka 12 000 läkemedel från olika källor.

Drugline
Databasen innehåller frågor och svar rörande läkemedelsrelaterade problem. Språk och innehåll är anpassat för sjukvårdspersonal men även allmänheten har möjlighet att söka i databasen. Databasen omfattar mer än 14 000 dokument skrivna av läkemedelsinformationscentralerna i Sverige, Odense och Åbo.

E

e-biblioteket
Region Stockholms elektroniska bibliotek har via Micromedex tillgång till ett stort antal medicinska databaser, som Drugdex, Cochrane library och Martindale. Du kan också läsa elektroniska versioner av bland annat BMJ och Lancet.

ePed
Erfarenhets & evidensbaserad databas för barnläkemedel.

eTjänstekort
Information till alla vårdgivare i Stockholms län som ska införa eTjänstekort.

European Medicines Agency – EMA
Den europeiska läkemedelsmyndigheten som samordnar arbetet med kontroll, godkännande och säkerhetsövervakning av läkemedel i EU:s medlemsstater.

F

Fass.se
Läkemedelsportal i Läkemedelsindustriföreningens (LIF) regi. Fasstexter för läkemedel som är godkända i Sverige samt läkarbok och länkar till patientorganisationer.

Länkar till Fass motsvarighet i andra länder.

Fas Ut
Samlad kunskap om hur man kan utvärdera, ifrågasätta och på ett tryggare sätt fasa ut eller rent av avstå från olämpliga läkemedelsbehandlingar.

Folkhälsomyndigheten (tidigare Smittskyddsinstitutet – SMI)
Övervakar infektionsläget baserat på den rapportering som är reglerad i smittskyddslagen och arbetar för att skydda befolkningen från smittsamma sjukdomar. På webbplatsen finns bland annat information om barnvaccinationer och länkar till information om vaccination i samband med utlandsresor.

Food and Drug Administration – FDA
Den amerikanska läkemedelsmyndigheten.

Fyss (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling)
En informationsbank för hälso- och sjukvården som sammanfattar hur man kan förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd med fysisk aktivitet. Här finns också uppgift om var man beställer receptblanketter för ordination av fysisk aktivitet på recept (FaR).

Föreningen för generiska läkemedel – FGL
Branschorganisation för företag som tillhandahåller generiska läkemedel i Sverige.

G

Giftinformationscentralen
Råd vid akuta förgiftningar, lista över växters giftighet, bilder på giftiga svampar samt statistik över förgiftningstillbud.

H

Harrison's Principles of Internal Medicine
Ett klassiskt uppslagsverk i intern-medicin med de senaste diagnos- och behandlingsmetoderna. Innefattar även farmaci och farmakologi.

Heads of Medicines Agencies – HMA
Läkemedelsmyndigheter i EU-länder.

Health Action International – HAI
Världsomspännande nätverk av konsument-, hälso- och utvecklingsorgansiationer som är involverade i frågor kring hälsa och läkemedel.

HerbMed
Monografier med länkar till originalreferenserna för de vanligaste örterna som används i hälsobefrämjande eller sjukvårdande syfte.

I

Inchem
Databas med information om kemiska och fysikaliska egenskaper av kemikalier.

Infpreg
Databas för samlad kunskap om infektioner under graviditet med information både för allmänheten och hälso- och sjukvården.

Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi – IHE
Forsknings- och utredningsinstitut som genom att göra ekonomiska konsekvensbedömningar och policyanalyser arbetar för att bidra till väl underbyggda beslut inom hälso- och sjukvården.

J

JAMA – The Journal of the American Medical Association
Det amerikanska läkaresällskapets tidning. Innehållsförteckning för varje nytt nummer (sedan 1998) samt vissa abstract och artiklar finns tillgängliga för alla på webbplatsen.

K

Karolinska institutet – KI
Medicinskt universitet i Stockholm. Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Karolinska Institutets bibliotek – KIB
Sveriges största medicinska bibliotek med katalog över det fysiska bibliotekets samling och länkar till tidskrifter som finns på nätet, ett stort utbud av databaser samt en omfattande länksamling till intressanta webbplatser.

Kloka listan för patienter
Rekommenderade (säkra, effektiva och prisvärda) läkemedel för behandling av de vanligaste sjukdomarna på 1177.

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Kunskapsstyrning är svensk vårds gemensamma system för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Kunskapsstöd för vårdgivare
Riktlinjer och rekommendationer för specialiserad vård i Region Stockholm, framtagna i nära samråd med sakkunniga samt inhämtade från Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

L

Lancet
Medicinsk tidskrift vars innehållsförteckning och artiklars abstract finns på dess webbplats. Gratis registrering medför tillgång till många artiklar i full-text.

Läkartidningen
Sveriges Läkarförbunds tidning med fackliga och vetenskapliga artiklar samt kommentarer kring hälso- och sjukvårdsfrågor.

Läkemedelsboken
Läkemedelsverket har tagit över ansvaret för utgivningen från Apoteket AB, som gett ut boken sedan den första utgåvan 1977.

Läkemedelsförsäkringen
Patienter som skadas av läkemedel kan utan domstolsförfarande få möjlighet till ersättning via läkemedelsförsäkringen.

Läkemedelsindustriföreningen – LIF
Branschförening för läkemedelsföretag verksamma i Sverige.

Läkemedelsinformationscentralerna – LIC
På Sveriges fem regionala läkemedelsinformationscentraler (LIC) samarbetar farmaceuter och kliniska farmakologer för att svara på frågor om läkemedel från sjukvård och apotek.

Läkemedelshandlarna – LH
Branschorganisation för företag som tillhandahåller parallellimporterade läkemedel i Sverige.

Läkemedelskommittéer
Samtliga Sveriges regioner har en läkemedelskommitté.

Läkemedelsverket
Monografier, produktresuméer och bipacksedlar för godkända läkemedel, samt behandlingsrekommendationer. Information om regelverk och biverkningar.

Läkemedelsverket: Växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel
Monografier över godkända naturläkemedel samt definitioner och lagstiftning kring naturläkemedel.

Läkemedelsverket: Narkotikaklassade läkemedel
Förteckning över alla substanser som är narkotikaklassade i Sverige.

Läkemedelsvärlden
Digital tidning som granskar och bevakar läkemedelsområdet. Ges ut av Apotekarsocieteten.

M

MedlinePlus
Information om över 500 sjukdomar och tillstånd, sökbar katalog med läkemedel registrerade i USA samt medicinsk ordlista. National Library of Medicine står bakom webbplatsen.

MedNews/Newswise
Medicinsk nyhetstjänst framför allt riktad till journalister.

Medscape
Amerikansk nyhetstjänst med medicinsk information riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Tillhandahåller även rapporter från medicinska kongresser och konferenser.

Medscape DrugInfo
Sökbar databas över substanser och försäljningsnamn. Innehåller information om indikationer, dosering, biverkningar, kontraindikationer, farmakodynamik, kinetik, varningar och interaktioner.

N

Nationella Regimbiblioteket
Här kan du se de antitumorala regimer som fastställts eller basfakta om läkemedel. Sidan kommer från Regionala cancercentrum i samverkan.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd
Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsinnehåll. Nationellt kliniskt kunskapsstöd ägs av Sveriges regioner, och är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård.

National Institute for Clinical Excellence – NICE
Tillhör den brittiska hälso- och sjukvårdsmyndigheten; utvärderar hälso- och sjukvårdens verksamhet och tar fram rekommendationer baserat på medicinskt och hälsoekonomiskt vetenskapligt underlag.

National Center for Complementary and Integrative Medicine – NCCIM
Tillhör National Institutes of Health (NIH) som organisatoriskt finns under amerikanska motsvarigheten till Socialstyrelsen. Arbetar för att stödja forskning om alternativa medicinska metoder och föra ut forskningsresultat till allmänhet och personal inom hälso- och sjukvården.

National Library of Medicine – NLM
USA:s och världens största medicinska bibliotek som har material inom såväl biomedicin och hälso- och sjukvård som inom biomedicinska tillämpningar av teknologi, humaniora, fysik och samhällsvetenskap.

New England Journal of Medicine
Amerikansk medicinsk tidskrift. Ickeprenumeranter kan läsa innehållsförteckning och abstract för artiklarna från papperstidningen som kommer varje vecka.

NHS Choices
Behind the headlines. Guide till vad som ligger bakom nyheter om hälsa och läkemedel som rapporteras i tidningar och andra medier.

P

PubMed
Gratis webbversion av databasen Medline med möjlighet att söka artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter från 1966 och framåt. Länkar till artiklar inom samma ämnesområde och ibland till artikeln i sin helhet.

R

Referensgruppen för antibiotikafrågor – RAF
Referensgrupp som organiseras av Svenska Läkaresällskapet och Folkhälsomyndigheten. Har till uppgift att fastställa antibakteriella medels MIC-gränser för indelning av bakterier i känslighetsgrupper och att främja en rationell användning av antibakteriella medel.

Referensgruppen för antiviral terapi – RAV
Oberoende expertgrupp, organiserad av Svenska Läkaresällskapet och Folkhälsomyndigheten, som verkar för rationell användning av antivirala läkemedel. Webbplatsen innehåller bland annat behandlingsrekommendationer för virussjukdomar och information om anti-HIV läkemedel.

Regionala programområden i Stockholm
Regionala programområden, RPO, hanterar aktuella och strategiska frågor för olika sjukdomsgrupper inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. De anpassar och omsätter den kunskap som tas fram nationellt så att kunskapen når till mötet mellan vårdgivare och patient.

Region Stockholm
Politisk organisationsplan och länkar till sjukhus i länet.

Relis
Svar på frågor till Norges regionala läkemedelsinformationscentraler. Fritt tillgänglig.

Reuters health
Nyhetsbyrå som bevakar vetenskapliga tidskrifter och det medicinska området.

RxList
Amerikansk databas med information om cirka 5 000 läkemedel, sökbara på olika sätt till exempel via koder som trycks på tabletter och kapslar.

S

Sil online, Svenska informationstjänster för läkemedel
Sil online tillhandahåller läkemedelsinformation från en rad olika källor och kan bäst beskrivas som ett fönster in mot Sils databas som är integrerat i alla stora journalsystem i Sverige. Informationen på Sil online uppdateras en gång i veckan i samband med Sils veckoproduktion och återspeglar sortimentet som kan förskrivas inom vården i Sverige. Här finns också landstingens rekommendationslistor för läkemedel.

Smittskydd Stockholm
Arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. På hemsidan finns fakta om smittskydd, statistik samt information om utbrott.

Socialstyrelsen
Kvartalsrapporter om läkemedelsanvändningen, föreskrifter för läkemedelsförskrivning och epidemiologiska rapporter.

Statens beredning för medicinsk utvärdering – SBU
Granskar de metoder som används inom sjukvården och gör objektiva utvärderingar av deras kostnader, risker och nytta. De rapporter som ges ut publiceras i sin helhet på nätet.

Strama – samverkan mot antibiotikaresistens
Nätverk av experter från olika organisationer och myndigheter som arbetar för att främja en rationell användning av antibiotika och därmed motverka bakteriers utveckling av antibiotikaresistens. Består av en central (nationell) grupp och regionala grupper.

Svensk förening för basal och klinisk farmakologi
Medlemsförening inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund som driver farmakologiska frågor, organiserar och genomför utbildningar och fortbildningar inom läkemedelsområdet.

Svenska Läkaresällskapet
Den svenska läkarkårens vetenskapliga organisation.

Sveriges kommuner och regioners läkemedelsarbete
Vidareutveckling av Landstingsförbundets tidigare läkemedelsprojekt. På hemsidan finns bland annat möjlighet att prenumerera på nyhetsbrevet, statistik och avtal.

T

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket – TLV
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som prövar om ett läkemedel, en förbrukningsartikel eller en tandvårdsbehandling ska subventioneras av samhället. TLV har också till uppdrag att bidra till god service och tillgänglighet på apotek. Det innebär att TLV kontrollerar att apoteks- och läkemedelsföretag följer regelverket, bland annat det för utbyte av läkemedel.


Therapeutics Letter
Tidskrift med evidensbaserad information om läkemedelsbehandling. Artiklarna skrivs av arbetsgrupper inom den oberoende organisationen Therapeutics Initiative, som har rötter i University of British Columbia, Kanada.

Tidskriftsförteckning
Fler elektroniska tidskrifter finns på Karolinska institutets biblioteks webbplats.

Turning Research Into Practice (Trip)
Metasökmotor med tyngdpunkt på evidensbaserad medicin. Sökning sker i 24 evidensbaserade källor, till exempel SBU, Cochrane och PubMed. Resultaten presenteras med bästa evidens i topp.

V

Viss (VårdinformationStorStockholm)
Viss är ett kliniskt kunskapsstöd för primärvården i Region Stockholm. Kunskapsstöden produceras inom Region Stockholm eller hämtas in från Nationellt kliniskt kunskapsstöd (SKR) och kompletteras med regionala tillämpningar. Texterna granskas av berörda Regionala programområden (RPO).

Vårdgivarguiden
Information riktad till vårdgivare i Region Stockholm.

Vårdverktyget (f d sjukhusbiblioteken.se)
Webbplats som gemensamt produceras av sju svenska sjukhusbibliotek. Innehåller bland annat länkar till vårdprogram, databaser och patientinformation.

W

WHO Essential Drugs and Medicines Policy
Världshälsoorganisationen ger information om indikationer, doseringar, biverkningar, varningar och kontraindikationer för livsnödvändiga läkemedel.

World Health Organisation WHO
Världshälsoorganisationen.

WHO ATC/DDD Index
Sök ATC-kod för en substans.