Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ingen större medicinsk skillnad på vaccinerna mot fästingburen encefalit

Publicerat 2013-02-13

Fråga till läkemedelsinfomationscentralen (Karolic):

Är det någon medicinsk skillnad på de båda TBE-vacciner, Fsme-immun och Encepur, som finns på svenska marknaden beträffande immunologiskt svar, skydd hos äldre, anslag, biverkningar?

Det finns ett antal jämförande studier av Fsme-immun och Encepur. I studierna där man givit en tredje dos med det andra vaccinet har ett bra immunsvar uppnåtts. Båda vaccinen förefaller ha god immunogenitet och likartad biverkningsprofil. Hos äldre noterades lägre seropositivitet än hos yngre efter två doser, men skillnaden minskade efter tre doser. Ett påbörjat vaccinationsprogram kan vid behov fortsättas även med ett annat TBE-vaccinpreparat. Samma vaccin bör användas för de två första doserna i ett vanligt grundimmuniseringsschema, därefter kan endera vaccinet ges.

Både Fsme-immun och Encepur är avdödade helvirionvacciner baserade på två närmast identiska virusisolat av den västeuropeiska stammen av TBE-virus (TBE står för tick-borne encephalitis) [1]. Frågan har tidigare diskuterats i Läkartidningen och man kom fram till att båda vaccinerna förefaller ha god immunogenitet och likartad biverkningsprofil med få allvarliga biverkningar.

Äldre svarar sämre

I produktresuméerna för Fsme-immun och Encepur rekommenderas att boosterdoser efter den första boosterdosen ges vart femte år upp till 60 respektive 49 års ålder och därefter vart tredje år [2, 3].

I en studie av 430 personer vaccinerade med Fsme-immun var antikroppstitrarna efter minst tre år lägre hos de som var 50 år eller äldre än hos de yngre [4]. I en annan studie undersöktes kvarstående antikroppssvar efter endera vaccinet hos 347 vuxna efter två och tre år. De äldre (51–67 år) hade lägre seropositivitet än de yngre inför tredje dosen, men efter tredje dosen, då samtliga fick Fsme-immun, minskade skillnaden [5].

Vi fann även tre icke-engelskspråkiga artiklar med blandade resultat enligt respektive abstract. I en studie av 94 personer sågs ingen skillnad i antikroppsnivåer efter vaccination med Fsme-immun mellan de olika åldersgrupperna [6]. Resultaten i en studie av 116 personer antyder lägre antikroppstitrar hos äldre än yngre [7]. I den tredje studien av 49 personer var antikroppsproduktionen fördröjd hos de äldre [8].

Skyddet till patienter som fyllt 60 år när grundvaccination påbörjas kan stärkas genom att ge en extra dos två månader efter dos två [9]. Ytterligare en dos ges inför kommande fästingsäsong för att fullfölja grundvaccineringen som då innefattar totalt fyra doser det första året.

Preparatval mindre viktigt

I en jämförande studie av nästan 4 000 vuxna gavs de två första doserna med endera av vaccinen, den tredje dosen var Fsme-immun som bedömdes vara säkert, ge god immunitet och ha liknande tolerabilitet som Encepur (10).

Antikroppssvar mättes efter två doser vaccin (av totalt tre) med Fsme-immun eller Encepur hos 185 äldre personer över 60 år (11). Antikroppskoncentration och andel seropositiva var högre för Fsme-immun än för Encepur. En del av skillnaden kan dock tillskrivas att den assay som användes var baserad på samma TBE-stam som Fsme-immun. Vid subanalys av 58 personer med en assay baserad på samma TBE-stam som Encepur var skillnaden inte signifikant. Det bör beaktas att nästan 1/5 hade antikroppstitrar under skyddsnivå samt att tre vaccinationstillfällen rekommenderas för att uppnå immunitet, så dessa resultat bör inte tillmätas alltför stor betydelse. I den tidigare nämnda studien av 430 vuxna sågs god effekt av Encepur minst tre år efter primär vaccination alternativt boosterdos med Fsme-immun [4].

Val till barn

Det finns tre direkta jämförande studier vid vaccination av barn för Fsme-immun-junior och Encepur children. I den ena gavs 334 barn endera vaccinet för de första två doserna, medan samtliga erhöll Encepur children som tredje dos. Högre andel hade antikroppstiter över cut-off bland de som fått Encepur children från start (12). Detta kan tala för att det är av värde att vaccinera med samma vaccin.

I den andra studien gavs 303 barn två doser av endera vaccinet. Den grupp som fått Fsme-immun-junior hade högre antikroppsvar (13). I en tredje studie av 299 barn sågs också något högre seropositivitet hos de vaccinerade med Fsme-immun-junior efter två doser (14). En tredje dos av Fsme-immun-junior gavs till alla oavsett tidigare vaccin och resulterade i liknande immunsvar i båda grupperna, vilket talar för att det går bra att ge detta som tredje dos oavsett vilket vaccin som gavs de två första tillfällena. I dessa studier var respektive läkemedelsföretag som producerar vaccinen delaktiga, vilket kan ha påverkat studiedesignen.

Samma vaccin ska helst användas för de två respektive tre första doserna i snabbvaccinationsschema och de två första doserna i ett vanligt grundimmuniseringsschema, dosen efter ett år och boosterdoser bör kunna ges med annat vaccin [9].

Frågan ställdes den 18 juni 2012. Druglinenummer 24293.

Karin Söderberg och Eva Wikström Jonson

Källa:
 1. Lindquist L, Gunther G. TBE-vaccinerna är utbytbara – men inte helt. Barn i högriskområden kan också behöva skydd. Läkartidningen. 2005;102(28-29):2048-9
 2. Läkmedelsverket. FSME-IMMUN. Produktresume (SPC) (Baxter AG)
 3. Läkmedelsverket. Encepur. Produktresume (SPC) (Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH)
 4. Rendi-Wagner P, Kundi M, Zent O, Banzhoff A, Jaehnig P, Stemberger R et al. Immunogenicity and safety of a booster vaccination against tick-borne encephalitis more than 3 years following the last immunisation. Vaccine. 2004;23(4):427-34
 5. Loew-Baselli A, Poellabauer EM, Pavlova BG, Fritsch S, Koska M, Bobrovsky R, Konior R, Ehrlich HJ. Seropersistence of tick-borne encephalitis antibodies, safety and booster response to FSME-IMMUN 0.5 ml in adults aged 18-67 years. Hum Vaccin. 2009 Aug;5(8):551-6
 6. Bobrowska E, Grzeszczuk A, Prokopowicz D. Vaccination against tick-borne encephalitis-distant evaluation. Rocz Akad Med Bialymst. 1996;41(1):44-50 (abstract)
 7. Pazdiora P, Januska J. Dynamics of antibody formation after vaccicnation against tick-borne encephalitis. Epidemiol Mikrobiol Immunol. 2004;53(1):17-21 (abstract)
 8. Biro J, Regius O. Active immunization against tick-borne encephalitis in the elderly. Z Gerontol. 1985;18(6):337-9 (abstract)
 9. Smittskydd Stockholm, Stockholms Läns Landsting. TBE-vaccination
 10. Loew-Baselli A, Konior R, Pavlova BG, Fritsch S, Poellabauer E, Maritsch F, et al. Safety and immunogenicity of the modified adult tick-borne encephalitis vaccine FSME-IMMUN: results of two large phase 3 clinical studies. Vaccine. 2006;24(24):5256-63
 11. Jilkova E, Vejvalkova P, Stiborova I, Skorkovsky J, Kral V. Serological response to tick-borne encephalitis (TBE) vaccination in the elderly--results from an observational study. Expert Opin Biol Ther. 2009;9(7):797-803
 12. Wittermann C, Schondorf I, Gniel D. Antibody response following administration of two paediatric tick-borne encephalitis vaccines using two different vaccination schedules. Vaccine. 2009;27(10):1661-6
 13. Pollabauer EM, Pavlova BG, Low-Baselli A, Fritsch S, Prymula R, Angermayr R et al. Comparison of immunogenicity and safety between two paediatric TBE vaccines. Vaccine. 2010;28(29):4680-5
 14. Prymula R, Pollabauer EM, Pavlova BG, Low-Baselli A, Fritsch S, Angermayr R et al. Antibody persistence after two vaccinations with either FSME-IMMUN(R) Junior or ENCEPUR(R) Children followed by third vaccination with FSME-IMMUN(R) Junior. Hum Vaccin Immunother. 2012;8(6):736-42

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad