Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Patienter uppskattar tjänsten
Läkemedel och fosterpåverkan

Publicerat 2013-01-08

Tjänsten Läkemedel och fosterpåverkan är ett viktigt arbetsredskap för läkare och barnmorskor, enligt en pilotstudie. Men även patienter och allmänhet använder tjänsten, trots att målgruppen är sjukvårdspersonal. Patienterna tycker att informationen går bra att förstå, att de oftast får svar på sina frågor och att oron för negativ påverkan på fostret minskar.

Resultaten kommer från en pop-up-enkät för att utvärdera effekt och nytta av kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan. Totalt svarade 380 personer på frågorna.

Läkare – framför allt gynekologer/obstretriker och allmänläkare – utgjorde 60 procent av de som svarade och barnmorskor cirka 17 procent. De yrkeskategorierna använder också tjänsten ofta; 50-60 procent minst någon gång i veckan. Mer än 75 procent använder den i samband med patientmötet.

Vidare bedömer 85 procent av läkarna och 61 procent av barnmorskorna att informationen påverkar deras medicinska handläggning. Nästan samtliga (cirka 95 %) uppger dessutom att de sparar tid i sitt arbete med hjälp av informationen.

Patienter/privatpersoner står för minst 10 procent av besöken i källan. Andelen är dock förmodligen högre. När endast patienternas del av pop-up-enkäten förlängdes med två veckor, ökade deras svarsfrekvens markant, troligen på grund av att den inledande frågan hade omformulerats och nu specifikt bjöd in dem att svara på frågorna.

Tips från läkare eller barnmorska

Av de 103 patienter/privatpersoner som svarade, var 47 gravida. Det vanligaste sättet för dem att hitta till sidan var via tips från läkare eller barnmorska.

Cirka 61 procent av patienterna svarade att de i stor utsträckning får svar på sina frågor efter att ha läst informationen och 65 procent att deras oro för negativ påverkan på fostret minskar.

Trots att texterna är skrivna på medicinskt fackspråk anser majoriteten att de går bra att förstå. Sedan i somras finns även ett särskilt informationsblad riktat till allmänheten på webbplatsen som bland annat förklarar hur texterna ska tolkas. De patienter som har läst bladet tycker att det är ett värdefullt komplement.

Utvärderingen går nu vidare med att validera resultaten för läkare och barnmorskor via en e-postenkät. Hur informationen tas emot av patienter, kommer att undersökas ytterligare genom kvalitativa studier.

Vi vill varmt tacka alla som har svarat på enkäten!

Ulrika Nörby
Kontakt: ulrika.norby@regionstockholm.se

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad