Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

SSRI till gravida inte förknippat med ökad barnadödlighet

Publicerat 2013-02-11

Risken för död hos fostret eller det nyfödda barnet under det första levnadsåret ökade inte om modern använt selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

I den populationsbaserade kohortstudien studerades födslar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige under två till tolv år, beroende på skillnader i ländernas register. Totalt inkluderades drygt 1,6 miljoner födslar (enkelbörd), varav modern hade hämtat ut SSRI från apotek från tre månader innan graviditeten eller under graviditeten i knappt 30 000 fall.

Efter att ha tagit hänsyn till moderns karaktäristika (till exempel rökning och ålder), land, och födelseår fanns ingen signifikant ökning av fosterdöd (justerad oddskvot, 1,17; 95 % konfidensintervall, 0,96–1,41; p=0,12), död levnadsdag 0–27 (1,23; 95 % konfidensintervall, 0,96–1,57; p=0,11) eller död levnadsdag 28–364 (1,34; 95 % konfidensintervall, 0,97–1,86; p=0,08).

Stratifierad analys avseende tidigare inläggning på psykiatrisk klinik minskade ytterligare oddskvoten.

– Vi anser att dessa resultat inte motsäger SSRI-användning vad avser dessa utfall, men att som tidigare bör man även ta hänsyn till eventuell risk för pulmonell hypertension och missbildningar (paroxetin). Lägsta effektiva dos bör eftersträvas och behandlingen skötas av patientens läkare i samråd med läkare på mödravårdscentralen, säger docent Olof Stephansson studiens försteförfattare, enheten för klinisk epidemiologi, institutionen för medicin i Solna, Karolinska Institutet.

Följande SSRI ingick i studien: fluoxetin, citalopram, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, och escitalopram. Dock kunde inga slutsatser på substansnivå dras.

En av begränsningarna med studien är att det inte finns information om spontana eller inducerade aborter vid graviditeterna. En annan begränsning är det bara finns uppgifter om uthämtat läkemedel och inte om patienten faktiskt har tagit läkemedlet.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för depression och ångest. Kvinnor med medelsvår egentlig depressionsepisod under graviditet
  2. Stephansson O, Kieler H, Haglund B, Artama M, Engeland A, Furu K, et al. Selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and risk of stillbirth and infant mortality. JAMA. 2013 Jan 2;309(1):48-54. PubMed, Fulltext (endast SLL)

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad