Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Liten effekt av läkemedel mot trängningsinkontinens hos äldre

Publicerat 2015-11-25

Antalet inkontinensepisoder minskade i genomsnitt med en halv gång per dygn med antikolinerga läkemedel hos personer 65 år och äldre enligt en översiktsartikel.

Effekten av farmakologisk behandling vid urininkontinens är begränsad och biverkningar är vanliga. Eftersom prevalens och svårighetsgrad ökar med ålder och komorbiditet gjorde svenska forskare en översiktsanalys. Syftet var att undersöka hur stor effekt läkemedel har hos personer 65 år och äldre och specifikt hos sköra äldre (definierades i studien som boende på sjukhem) med inkontinens. Andra mått som studerades var livskvalitet och biverkningar.

Översikten bygger på tretton randomiserade placebokontrollerade studier, varav elva innehöll behandling med antikolinerga läkemedel och två med duloxetin. Åtta studier, inkluderande 3 253 patienter, utvärderade effekten av antikolinerga läkemedel hos icke sköra äldre. Alla antikolinerga läkemedel, förutom oxybutynin, minskade antalet inkontinensepisoder med cirka ett halvt läckage per dygn.

Antikolinerga läkemedel som ingick i studierna

  • tolterodin (Tolterodin, Detrusitol)
  • fesoterodin (Toviaz)
  • solifenacin (Vesicare)
  • darifenacin (Emselex)
  • trospium (inte godkänt i Sverige)

Muntorrhet och förstoppning var vanliga biverkningar. Inga studier utvärderade specifikt påverkan på kognition. I tre studier studerades effekten på livskvalitet men resultaten var motsägelsefulla och inga direkta slutsatser kunde dras.

Endast ett fåtal studier fanns på sköra äldre med urininkontinens och de var med oxybutynin. Inte i någon av dessa sågs någon effekt av läkemedlet eller några skillnader i biverkningar jämfört med placebo. Slutsatsen var att det inte finns evidens för att behandla sköra äldre med antikolinerga läkemedel vid trängningsinkontinens.

Det fanns otillräckligt vetenskapligt underlag för att utvärdera effekten av duloxetin. Inga studier på mirabegron eller östrogen uppfyllde inklusionskriterierna för analysen och de kunde därför inte utvärderas.

Utvärderat av SBU

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har utvärderat behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre. Författarna till översiktsartikeln var experter i SBU-utredningen och övriga slutsatser från SBU var att det är viktigt att utreda orsaken till urininkontinensen för att kunna ge bästa möjliga behandling, icke-farmakologisk och/eller farmakologisk. Bäckenbottenträning i kombination med annan fysisk träning minskar antalet läckage. Även om det saknas vetenskapliga studier är det troligt att basal omvårdnad för sköra äldre är viktigt för att påverka urininkontinens, till exempel hjälp till toaletten och fysisk träning.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Samuelsson E, Odeberg J, Stenzelius K, Molander U, Hammarström M, Franzen K et al. Effect of pharmacological treatment for urinary incontinence in the elderly and frail elderly: A systematic review. Geriatr Gerontol Int. 2015 May;15(5):521-34. PubMed
  2. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre. Rapport 219, 2013

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad