Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Patientens kön kan påverka diagnos och behandling

Publicerat 2015-11-16

Allmänläkare sade sig ta hänsyn till könsskillnader vid läkemedelsbehandling, till exempel när det gällde biverkningar. Dock uppfattade de själva att de kunde väldigt lite om könsskillnader och läkemedel.

I en svensk kvalitativ studie intervjuades 29 läkare i primärvården om erfarenheter av köns- och genusskillnader vid diagnostisering och behandling samt kunskapen om könsskillnader vid läkemedelsbehandling.

Köns- och genusskillnader togs i beaktande vid diagnosticering av patienter, men sedan valdes behandling enligt läkemedelskommitténs rekommendationer.

Läkarna undvek att ge vissa läkemedel till män eller kvinnor på grund av risk för biverkningar. Generellt gavs samma doser till män och kvinnor, men i vissa fall valdes lägre doser till kvinnor, särskilt äldre, för att minska risken för biverkningar.

Uppfattningen var att könsskillnader var bäst kartlagda inom hjärt-kärlområdet.

Stereotyper påverkade

Stereotypa föreställningar om män och kvinnor påverkade läkarnas tankar kring sjukdom och diagnos. Till exempel att kvinnor söker vård tidigare och att när män söker vård är det mer akut. Läkarna upplevde dock att yngre män söker vård tidigare än äldre män och att könsskillnaden i att söka vård håller på att försvinna.

I kunskapsstödet Kön, genus och läkemedel på Janusinfo finns sammanfattningar av vetenskapligt underlag om köns- och genusskillnader för olika läkemedel. Det är få läkemedel där det finns evidens för att könsskillnader ska påverka behandlingsval. För många läkemedel finns det till exempel inte studier på kvinnor.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd är med i arbetet och granskar texterna i Kön, genus och läkemedel. Köns- och genusaspekter beaktas vid framtagandet av rekommendationer i Kloka Listan.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Loikas D, Karlsson L, von Euler M, Hallgren K, Schenck-Gustafsson K, Bastholm Rahmner P. Does patient's sex influence treatment in primary care? Experiences and expressed knowledge among physicians - a qualitative study. BMC Fam Pract. 2015 Oct 13;16(1):137

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad