Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Säkert sluta med statin nära slutet

Publicerat 2015-04-17

Svårt sjuka patienter som randomiserades till att upphöra eller fortsätta med statin skiljde sig inte åt när det gällde dödligheten. Däremot var livskvaliteten något bättre för de patienter som slutade med statin.

I den amerikanska studien inkluderades 381 patienter som hade mindre än ett års förväntad överlevnad. Patienterna hade satts in på statiner i primär- eller sekundärpreventivt syfte minst tre månader tidigare. Nästan 70 procent hade stått på statiner i minst fem år. En femtedel av patienterna hade demenssjukdom och cirka hälften hade cancer som primär diagnos. Medelåldern var 74 år.

Andelen patienter som dog inom 60 dagar i gruppen som slutade med statiner var inte statistiskt skild från de som fortsatte med statiner (23,8 respektive 20,3 %). Medelöverlevnaden var ungefär sju månader i båda grupperna.

– Studien ger stöd för att ta upp frågan om avslut av statinbehandling hos de mest sköra äldre patienterna med kort förväntad livslängd. För mer vitala patienter är det viktigt att komma ihåg att statinbehandling av patienter med hög hjärt-kärlrisk rekommenderas långt upp i åldrarna eftersom nytta med behandlingen har dokumenterats för patienter som är ≥ 80–85 år. Ökad observans på muskelbiverkningar behövs hos de äldre, men detta kan oftast hanteras genom dosreduktion eller preparatbyte, säger Paul Hjemdahl, professor, överläkare i Klinisk farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hjärtkärlsjukdomar.

Patientrapportade utfall (till exempel livskvalitet och symtom) mättes genom att fråga patienten personligen eller via telefon efter 2, 4, 8, 12, 16, 20 och 24 veckor. Den totala livskvaliteten var bättre för de som slutat med statiner. De som slutat med statiner hade också i medeltal färre läkemedel, statiner undantagna, än de som fortsatte med statiner. Det var ingen skillnad i statinspecifika biverkningar som till exempel muskelsmärta.

En viktig nackdel är att studien inte var blindad.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Kutner JS, Blatchford PJ, Taylor DH, Ritchie CS, Bull JH, Fairclough DL et al. Safety and Benefit of Discontinuing Statin Therapy in the Setting of Advanced, Life-Limiting Illness: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2015 Mar 23. doi: 10.1001/jamainternmed.2015.0289. [Epub ahead of print]. PubMed
  2. Läkemedelsverket. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014 (5): 20–33

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad