Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antidepressiva till unga jämförda

Publicerat 2016-06-20

Fluoxetinbehandling var både mest effektiv och bäst tolererad vid en jämförelse av olika antidepressiva läkemedel prövade på ungdomar med svår depression. Kvaliteten på underlaget var dock svag.

I nätverks-metaanalysen inkluderades 34 studier med 5 260 patienter. Medelålder vid behandlingsstart var 13,6 år. Det var 14 olika läkemedelssubstanser som studerades, mest studerat var fluoxetin (10 studier) och paroxetin (5 studier). Övriga var citalopram, escitalopram, duloxetin, amitriptin, klomipramin, imipramin, desipramin, mirtazapin, nefazodon, nortriptylin, paroxetin, sertralin och venlafaxin. Medelbehandlingstiden var åtta veckor.

Studier på patienter med terapiresistent sjukdom, behandlingstid mindre än fyra veckor och studier med färre än tio deltagare ingick inte i analysen.

Fluoxetin var mer effektiv än placebo med en medelstor effektstorlek, men med ett stort osäkerhetsintervall som gör att den kliniska tillämpningen kan ifrågasättas. Den standardiserade medelskillnaden var -0,51 med 95 procent Bayesianskt konfidensintervall -0,99 till -0,03. Fluoxetin tolererades bättre än duloxetin och imipramin. Patienter som fick imipramin, venlafaxin eller duloxetin avbröt oftare behandlingen på grund av biverkningar, jämfört med placebo.

I analysen skattades också risken för suicidtankar eller beteende för de läkemedelssubstanser där det var möjligt och den risken fanns vara ökad för venlafaxin.

Indicerat vid svår depression

Tidig uppföljning av behandling är särskilt viktigt hos barn och ungdomar på grund av ökad risk för suicidtankar initialt. Behandling av barn bör i regel ske inom barn- och ungdomspsykiatrin. På Kloka Listan rekommenderas för specialiserad vård i första hand fluoxetin och i andra hand sertralin.

– Sertralin är väl studerat vid ångesttillstånd hos barn och ungdom och är godkänt för behandling av tvångssyndrom från 6 års ålder. Sertralin är effektivt vid dessa tillstånd och tolereras väl, säger Cecilia Månsson, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, BUP Solna och medlem i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar.

Farmakologisk behandling av depression hos barn och ungdomar är indicerat vid svår depression och vid medelsvår depression där patienten inte svarat på psykologisk behandling, exempelvis kognitiv beteendeterapi eller interpersonell psykoterapi. Farmakologisk behandling kan också vara aktuellt till patienter som har svårare att tillgodogöra sig psykologisk behandling, till exempel vid autismspektrumtillstånd eller annan funktionsnedsättning.

– Stödet för farmakologisk behandling av depression är svagare ju yngre patienten är. Psykosocial behandling, som stöd till föräldrar och att minska den psykosociala belastningen i familjen, är särskilt viktigt när det gäller de yngsta patienterna i förskoleålder, säger Cecilia Månsson.

Svagt material

Kvaliteten på de ingående studierna bedömdes i många fall vara låg enligt evidensgraderingssystemet GRADE. En svaghet är också att det fanns ett litet underlag för varje substans. Studieförfattarna försökte få med även opublicerade studier i analysen, men det kan inte uteslutas att det saknas studier.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Cipriani A, Zhou X, Del Giovane C, Hetrick SE, Qin B, Whittington C et al. Comparative efficacy and tolerability of antidepressants for major depressive disorder in children and adolescents: a network meta-analysis. Lancet. 2016 Jun 7. pii: S0140-6736(16)30385-3. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad