Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedelskombinationer förknippade med risk för mag-tarmblödning hos äldre

Publicerat 2016-09-21

Samtidig användning av NSAID och SSRI, alternativt NSAID tillsammans med lågdos ASA eller kortikosteroider var förknippat med en fyra till fem gånger ökad risk för mag-tarmblödning hos äldre. Det framkom i en undersökning av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen studerade läkemedelsgrupper som har satts i samband med risk för mag-tarmblödning hos personer 65 år och äldre. Studerade grupper:

  • icke-steroida antiinflammatoriska, NSAID, till exempel ibuprofen, naproxen och diklofenak (M01A exklusive M01AX05)
  • selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, till exempel citalopram, escitalopram och sertralin
  • lågdos acetylsalicylsyra, ASA
  • kortikosteroider.

Användning av NSAID var förknippad med en mer än tre gånger förhöjd risk för mag-tarmblödning. SSRI gav ensamt ingen riskökning men samtidig användning med de övriga grupperna ökade blödningsrisken, till exempel gav kombinationen NSAID och SSRI en fem gånger ökad risk för mag-tarmblödning. Användning av lågdos ASA alternativt kortikosteroider gav en liten riskökning och i kombination med NSAID blev risken för mag-tarmblödning fyra till fem gånger förhöjd.

Socialstyrelsen hämtade data till fall-kontrollstudien från patientregistret och läkemedelsregistret. Drygt 3 600 äldre personer diagnostiserades med mag-tarmblödning under den två-åriga studieperioden, 2011–2012. I analyserna har hänsyn tagits till bland annat ålder, kön, samsjuklighet, utbildning och annan läkemedelsanvändning.

Personer som är 75 år eller äldre använder i genomsnitt fem olika läkemedel och många äldre använder tio eller fler läkemedel. Användningen av SSRI hos personer 85 år eller äldre var 18 procent för kvinnor och 12 procent för män.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, konstaterade i en rapport om behandling av depression hos äldre att SSRI i korttidsstudier inte haft påtagligt bättre effekt än placebo för äldre med depression. SBU kom också fram till att nytta och risk med depressionsbehandling är otillräckligt studerat för sköra äldre.

– Mot bakgrund av den höga förskrivningen av antidepressiva vill vi rikta uppmärksamhet på de risker som medicineringen kan medföra hos äldre. Det är viktigt att väga riskerna mot nyttan, att noga följa upp effekterna av behandlingen och ompröva den regelbundet, och även avsluta den om den inte ger effekt, säger Bengt Danielsson medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Socialstyrelsen. Läkemedel som kan öka risken för fallskada eller mag-tarmblödning hos äldre – Fokus på antidepressiva läkemedel. Rapport juni 2016
  2. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Behandling av depression hos äldre. Rapport januari 2015

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad