Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Måttlig effekt av testosteron på sexuell funktion och ingen effekt på fysisk funktion

Publicerat 2016-02-23

Testosteronbehandling till män, 65 år och äldre, med låga testosteronnivåer och testosteronrelaterade bristsymtom gav endast måttlig effekt på sexuell funktion och ingen effekt på vitalitet eller fysisk funktion i ny studie.

I en nyligen publicerad artikel i New england journal of medicine redovisas deldata för den av National institutes of health-finansierade studien Testosterone Trials, som inkluderar sju oberoende sammankopplade studier (sexuell funktion, vitalitet, fysisk förmåga, kognitiv funktion, effekt på hematopoesen, bentäthet och kardiovaskulär effekt).

Av 51 085 män som tillfrågades uppfyllde 790 (1,5 procent) kriterierna för inklusion. Kriterierna var: ålder 65 år och äldre, serumtestosteron mindre än 9,5 nmol/l samt symtom på testosteronbrist i form av antingen:

  • minskad fysisk prestationsförmåga
  • minskad sexuell funktion
  • minskad vitalitet.

Prostatacancer och svår hjärtsvikt var exklusionskriterier.

Testosteronsubstitution förbättrade inte den fysiska kapaciteten för de äldre män som deltog i studien (p=0,20). Avseende vitalitet sågs inte heller någon signifikant skillnad mellan placebobehandlade och testosteronbehandlade män.

Effekten på sexuell funktion var måttlig, av tveksam klinisk relevans och inte lika bra som konventionell behandling med PDE5-hämmare i singelterapi (till exempel sildenafil och tadalafil) vid erektil dysfunktion. Frågeformuläret Psychosexual daily questionnaire, PDQ-Q4, användes för att skatta den sexuella funktionen. De testosteronbehandlade hade cirka 0,3 poängs ökning på en tolvgradig skala efter tolv månaders behandling (p<0,001).

Medelåldern i studien var 72 år. Majoriteten var obesa (BMI 31 kg/m2), över 36 procent av deltagarna hade diabetes, 70 procent behandlades för hypertoni och cirka 20 procent av männen hade sömnapnésyndrom. Studien var dubbelblind, placebokontrollerad och behandlingstiden var tolv månader. Gruppen som fick testosteronsubstitution uppnådde testosteronvärden motsvarande normalvärden för män i 19–40 års ålder.

Svarar inte på kardiovaskulär risk

Studien var tyvärr underdimensionerad för att kunna svara på om risken för kardiovaskulär sjukdom var ökad hos de som erhöll testosteronsubstitution. Tidigare studier har visat ett sådant samband och det är fortfarande ett kontroversiellt ämne där randomiserade studier med tillräcklig styrka behövs för att reda ut denna osäkerhet.

Testosteronbehandling till äldre män är kontroversiellt och fortfarande saknas större prospektiva randomiserade studier avseende kardiovaskulär säkerhet och till viss del även avseende risken för prostatacancer hos den åldriga mannen. Innan dessa data finns kommer det att vara svårt att medicinskt motivera användningen av testosteronsubstitution till äldre män för behandling av sexuell dysfunktion eller för optimering av fysisk och psykisk kapacitet, vilket inte heller denna studie, med de urvalskriterier som användes, ger vetenskapligt stöd för.

Mikael Lehtihet, med dr, biträdande överläkare, kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska universitetssjukhuset, medlem i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för endokrinologiska och metabola sjukdomar.

Källa:
  1. Snyder PJ, Bhasin S, Cunningham GR, Matsumoto AM, Stephens-Shields AJ, Cauley JA et al; Testosterone Trials Investigators. Effects of Testosterone Treatment in Older Men. N Engl J Med. 2016 Feb 18;374(7):611-24
  2. Basaria S, Coviello AD, Travison TG, Storer TW, Farwell WR, Jette AM et al. Adverse events associated with testosterone administration. N Engl J Med. 2010 Jul 8;363(2):109-22
  3. Finkle WD, Greenland S, Ridgeway GK, Adams JL, Frasco MA, Cook MB et al. Increased risk of non-fatal myocardial infarction following testosterone therapy prescription in men. PLoS One. 2014 Jan 29;9(1):e85805
  4. Vigen R, O'Donnell CI, Barón AE, Grunwald GK, Maddox TM, Bradley SM, Barqawi A, Woning G, Wierman ME, Plomondon ME, Rumsfeld JS, Ho PM. Association of testosterone therapy with mortality, myocardial infarction, and stroke in men with low testosterone levels. JAMA. 2013 Nov 6;310(17):1829-36

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad