Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

NjuRen anses ge stöd i yrkesrollen och öka patientsäkerheten

Publicerat 2016-03-15

Kunskapsstödet NjuRen är en uppskattad tjänst, enligt en enkät som besvarats av 352 läkare på 109 vårdcentraler i Stockholms län.

Resultatet visar att de svarande har ett mycket högt förtroende för NjuRen, ett kunskapsstöd vid läkemedelsordination till patienter med nedsatt njurfunktion. Över 80 procent angav också att NjuRen ger stöd i yrkesrollen, är enkel att använda, är ett stöd vid läkemedelsgenomgångar samt att de gärna skulle rekommendera NjuRen till en kollega.

– Att hela 86 procent av de som svarade anser att NjuRen ökar patientsäkerheten är extra värdefullt eftersom det var ett av de viktigaste skälen till att NjuRen togs fram, säger Emma Hultén, apotekare och innehållsförvaltare av NjuRen på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Systemet visar primärt en vy där en kort rekommendation och en klassificering för varje läkemedel på en patients läkemedelslista ges. Fördjupande och kompletterande information finns via en länk. Nära en fjärdedel uppger dock att de aldrig går vidare till den länken, och 36 procent gör det sällan. Tidsbrist angavs ofta som orsak.

– Eftersom det kan finnas mycket viktig information om till exempel labprover som bör följas eller annan klinisk uppföljning kan det vara lite bekymmersamt att så många sällan läser vidare. Enkätsvaren understryker behovet av att vi fortsätter arbetet med att bearbeta texterna så de blir lättlästa och kliniskt relevanta så att de inte uppfattas så tidskrävande, säger Emma Hultén.

Utveckling pågår

I enkäten framkom flera förslag till förbättringar av NjuRen, till exempel att man efterfrågar att kunna få njurfunktionen skattad (förutom från kreatinin) även baserat på cystatin C, och att absolut eGFR skulle räknas ut automatiskt om längd och vikt finns i journalen. Utveckling av dessa funktioner är påbörjad.

Största anledningen till att inte använda sig av NjuRen alls uppgavs vara okunskap om att stödet ens fanns aktiverat i arbetsplatsens journalsystem eller hur det ska användas.

NjuRen går att aktivera som en del av beslutsstödet Janusfönster hos de vårdenheter som har TakeCare, både i primärvård och i slutenvård. En webbversion finns också, som nås från Janusinfo eller via http://njuren.sll.se/ (inom SLLnet). Nya användare genomför en e-utbildning som finns på Lärtorget eller får en muntlig genomgång.

Finns inte NjuRen i Janusfönstret på din arbetsplats? Kontakta e-tjanster.hsf@regionstockholm.se och fråga efter NjuRen.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad