Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ofta oklart kring hjälpämnens ursprung

Publicerat 2016-11-14

Gris och ko

Osäkerhet kring hjälpämnens ursprung i läkemedel kan leda till sämre följsamhet till behandlingen. Patienter, förskrivare och farmaceuter vet sällan om ett läkemedel innehåller ämnen som inte är önskvärda, av till exempel religiösa, etiska eller kostskäl.

Listan över innehållsämnen i produktresumén redogör sällan för om ursprunget till hjälpämnet är animaliskt eller vegetabiliskt. Det kan vara svårt att hitta upplysning om hjälpämnens ursprung. Många gånger är det dessutom ofullständigt deklarerat och ibland till och med felaktigt angivet i dokumentationen enligt en översiktsartikel.

Information saknas ofta

En undersökning i Storbritannien visade att av 100 vanliga förskrivna läkemedel i primärvården innehöll 74 ett eller flera av hjälpämnena laktos, gelatin eller magnesiumstearat, ämnen som kan ha animaliskt ursprung.

  • Laktos fanns i 59 produkter varav 48 hade bifogad produktinformation. I tio fall saknades information om att läkemedlet innehöll ämnen med animaliskt ursprung.
  • Magnesiumstearat ingick i 49 läkemedel där den animaliska varianten angavs för fyra produkter och den vegetabiliska för 31 produkter. Det var 14 läkemedel som helt saknade information om härkomst.
  • Gelatin användes i 20 läkemedel. I två av produktresuméerna för dessa angavs felaktigt att det inte fanns något animaliskt innehåll och i sju av dem nämndes inget om att ursprunget kom från djur. Av de elva läkemedel som deklarerade animaliskt innehåll beskrev bara åtta från vilket djur det kom.

Det var 19 procent som hade information om att läkemedlet innehöll gelatin utanpå förpackningen medan laktosinnehåll deklarerades i 90 procent av fallen. Det saknades dock helt information om ursprunget. Generellt kunde författarna i undersökningen notera att det var svårt att bedöma om ett läkemedel var lämpligt för en person med speciella dietrestriktioner.

Nuvarande lagar i Europa kräver att alla ingredienser i ett läkemedel ska deklareras, men det finns inga krav på att ange källan till innehållet. Europeiska riktlinjer säger att innehåll som kan orsaka allergi ska anges utanpå förpackningen. Idag saknas en central källa där patienter och förskrivare kan kontrollera om ett läkemedel innehåller ämnen med animaliskt ursprung. Det gäller även för Sverige. Det bästa sättet att få informationen är att fråga läkemedelsföretagen. Det är dock inte alltid läkemedelstillverkarna själva har vetskap om varifrån till exempel gelatinet i ett läkemedel har sitt ursprung.

Hitta alternativ

När patienten efterfrågar läkemedel utan särskilt innehåll, till exempel hjälpämne med animaliskt ursprung eller alkohol kan det finnas olika alternativ till lösningar.

  • Generika kan innehålla olika hjälpämnen.
  • Kapslar finns ibland med vegetabiliskt ursprung (hypromellos, HPMC).
  • Läkemedel i kapslar och tabletter kan ibland även finnas som flytande beredning.
  • Läkemedel som innehåller gelatinkapslar finns emellanåt också som tabletter eller lösning.
  • Vissa kapslar kan öppnas, om de är godkända för det, och innehållet kan då hällas ur.

Förskrivare behöver kunna ta reda på källan till innehållet i läkemedel när de förskriver till patienter som vill undvika ämnen av religiösa, etiska eller livsstilsskäl. En oro för att hjälpämnen har sitt ursprung från djur kan leda till sämre följsamhet hos patienterna. Författarna anser att det är större chans att patienter följer sin ordination om de haft möjlighet att påverka den. Innehållet i läkemedel och dess ursprung behöver därför deklareras tydligare i framtiden.

Susanne Elfving

Källa:
  1. No authors listed. Implications of religious and cultural beliefs on selection of medicines. Drug Ther Bull. 2016 Apr;54(4):45-8. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad