Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Palliativ vård gav bättre livskvalitet

Publicerat 2016-12-07

Palliativ vård gav bättre livskvalitet och hade effekt på fysiska symtom, enligt en nyligen publicerad metaanalys.

I översikten ingick 43 randomiserade studier som inkluderade drygt 12 700 patienter. Palliativa insatser i studierna gjordes inom minst två av de följande områdena:

  • Vårdstruktur och process i palliativ vård
  • Fysiska aspekter på vården
  • Psykologiska och psykiatriska aspekter på vården
  • Sociala aspekter på vården
  • Andliga, religiösa och existentiella aspekter på vården
  • Kulturella aspekter på vården
  • Palliativ vård i livets slutskede
  • Etiska och lagliga aspekter på vården

Livskvaliteten påverkades positivt vid en och tre månaders uppföljning jämfört med kontrollgruppen i en metaanalys av femton av studierna. I genomsnitt hade interventionsgruppen drygt 11 poäng mer på FACIT-Pal -skalan, där 9 poängs skillnad kan anses vara kliniskt betydelsefull. När metaanalys gjordes av endast studier med låg risk för systematiska fel var fortfarande livskvaliteten bättre i interventionsgruppen, men bara med 5 poängs skillnad på FACIT-Pal-skalan.

Även skattningen av fysiska symtom påverkades positivt i en metaanalys av tio av studierna, drygt 10 poängs skillnad på ESAS-skalan, där 5,7 poängs skillnad kan anses vara kliniskt betydelsefull . Vid metaanalys av studierna med låg risk för systematiska fel var det inte längre någon signifikant skillnad mellan grupperna. De ingående studierna var heterogena och symtombördan förbättrades mest vid den enda av studierna där den palliativa vården var sjukhusbaserad.

Överlevnaden påverkades inte, varken positivt eller negativt.

Två tredjedelar av studierna var gjorda på cancerpatienter och en tredjedel på hjärtsviktspatienter. Patienterna var i olika skeden av sin sjukdom och deras hälsostatus var mycket varierande. Vården bedrevs på sjukhus, i öppenvård eller via hemsjukvårdsteam.

I Sverige organiseras den palliativa vården på olika sett. Det kan till exempel vara palliativa konsultteam på sjukhuset eller team som tar ett heldygnsansvar för patienterna i hemmet. Även palliativa slutenvårdsplatser finns. Sedan maj 2015 finns möjlighet för läkare att få en tilläggsspecialitet i palliativ medicin i Sverige.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Kavalieratos D, Corbelli J, Zhang D, Dionne-Odom JN, Ernecoff NC, Hanmer J et al. Association Between Palliative Care and Patient and Caregiver Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2016 Nov 22;316(20):2104-2114. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad