Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rening av läkemedel och kemikalier i sjukhusavlopp

Publicerat 2016-05-20

Utsläpp av avloppsvatten från sjukhus till avloppsreningsverken i Danmark kräver tillstånd och är kostsamt. På Herlevs sjukhus, strax utanför Köpenhamn, sker en fullskalig rening av sjukhusets avloppsvatten så att vattnet kan släppas ut direkt i vattendragen.

För att undersöka behovet av att rena avloppsvattnet från de sex akutsjukhusen i Stockholm genomfördes en förstudie 2015. För att få kunskap om vilka läkemedel som primärt användes av inneliggande patienter, det vill säga kom ut i sjukhusets avlopp, kompletterades inköpsstatstik med intervjuer med läkare och apotekare. Fokus låg på substanser som var svårnedbrytbara och kunde bioackumuleras.

Ett antal substanser identifierades, däribland ett flertal antibiotika. Mängderna var dock för det mesta små och sammantaget visade inte förstudien på något tydligt miljömässigt behov av att införa generell rening av sjukhusavloppsvatten. Detta styrks av att vårdmönstret i Sverige går mot en ökad vård på såväl närsjukhus som i hemmen. Över 90 procent av de läkemedel som kommer till reningsverken i Sverige härrör från konsumtion i hemmen.

Antibiotikarening kan vara motiverat

De miljömässiga fördelarna med förbättrad vattenrening måste sättas i relation till den miljöbelastning det innebär i form av byggnation av reningsverk, användning av driftskemikalier, ökad energiförbrukning med mera. Dock kan rening av avloppsvattnet från avdelningar med hög antibiotikaanvändning vara relevant, primärt ur resistenssynpunkt även om många antibiotika dessutom har negativa miljöegenskaper.

Vid en infektionsklinik på Akademiska sjukhuset i Uppsala pågår en studie som undersöker om det finns fördelar ur ett resistensperspektiv med att rena avloppsvattnet från kliniken. Det pågår dessutom ett flertal nationella och internationella initiativ och projekt om rening av avloppsvatten vid kommunala reningsverk. Stockholms läns landsting följer pågående forskning och annan kunskapsutveckling inom området.

Rening i Danmark

I Danmark genomfördes för några år sedan en kartläggning över inköpen av läkemedel på danska sjukhus. Resultatet visade att för vissa läkemedelsgrupper, exempelvis cytostatika och endokrina substanser, var sjukhusen i Danmark att betrakta som punktutsläpp. Sjukhusen rankades efter vårdverksamheternas storlek och typ av verksamhet, inköp av kemikalier och läkemedel samt hur skadliga dessa var för miljön. Herlevs sjukhus, beläget strax utanför Köpenhamn, rankades högt och därför togs beslut om att installera en fullskalig rening av sjukhusets avloppsvatten.

Installation av reningsverk för sjukhusens avloppsvatten möjliggör utsläpp direkt i vattendragen, vilket gör att sjukhusen slipper avgiften till reningsverket. Kostnaden för installation av ett reningsverk sätts i relation till avgiften till avloppsreningsverket. För Herlevs del kommer kostnaden för investering och drift av reningsverket på sikt att understiga kostnaden till avloppsreningsverket.

Johanna Borgendahl
Landstingsstyrelsens förvaltning, SLL Hållbarhet
Stockholms läns landsting

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad