Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Långverkande injektioner bäst för att undvika återfall vid schizofreni

Publicerat 2017-07-06

Risken för återinläggning på sjukhus var 20–30 procent lägre när patienten fick långverkande injektionsbehandling jämfört med ekvivalent oral behandling vid schizofreni.

I en registerstudie ingick 30 000 svenska schizofrenipatienter mellan 16 och 64 år. Patienterna var sina egna kontroller för att undvika selektionsbias.

Peroralt olanzapin var den vanligaste medicineringen i kohorten och zuklopentixol var den vanligaste långverkande injektionsbehandlingen.

Under studiens uppföljningstid, i medel 5,7 år, återinlades 44 procent på sjukhus och 72 procent fick behandlingssvikt. Risken för återinläggning på sjukhus var lägre för långverkande injektionsberedningar (paliperidon, zuklopentixol, perfenazin, olanzapin och risperidon) och för peroralt klozapin, hasardkvot cirka 0,5–0,6. Risken för behandlingssvikt var också lägst med dessa läkemedel. För peroral behandling med flupentixol, quetiapin och perfenazin var hasardkvoten för återinläggning cirka 0,9. Störst risk för behandlingssvikt var det med levomepromazin.

I Kloka Listan rekommenderas vid psykos i första hand aripiprazol och risperidon och i andra hand klozapin. Vid långtidsbehandling rekommenderas depotinjektion, dock inte till äldre.

– Långverkande injektionsberedning med aripiprazol var inte godkänd vid tiden för studien och finns därför inte med. Vid neuroleptikabehandling beaktas alltid effekt och biverkningsprofil, som ofta blir avgörande för valet av preparat, säger Mussie Msghina docent och överläkare, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar.

Ett problem med randomiserade kontrollerade studier är det stora bortfallet i denna patientkategori och observationella studier innebär svårigheter att korrigera för systematiska fel. I denna kohortstudie med egenkontroller undveks många felkällor. Studien tog dock inte hänsyn till biverkningar och patienternas livskvalitet.

Studien finansierades av Janssen-Cilag.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Tiihonen J, Mittendorfer-Rutz E, Majak M, Mehtälä J, Hoti F, Jedenius E et al. Real-world effectiveness of antipsychotic treatments in a nationwide cohort of 29 823 patients with schizophrenia. JAMA Psychiatry. 2017 Jun 7. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2017.1322. [Epub ahead of print]. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad