Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Parenterala järnpreparat kan ge överkänslighetsreaktioner

Publicerat 2018-06-29

På förekommen anledning vill Stockholms läns läkemedelskommitté uppmärksamma att parenterala järnpreparat kan ge upphov till överkänslighetsreaktioner inklusive allvarliga anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner. Det är därför viktigt att ha beredskap för att hantera sådana reaktioner i samband med parenteral järnadministrering och att vara väl förtrogen med de anvisningar som gäller för respektive preparat vid behandling.

Injektionsflaskor

Baserat på en europeisk utvärdering 2013 inom EU av nyttan och riskerna med parenterala järnpreparat, särskilt risken för allvarliga överkänslighetsreaktioner, skärptes rekommendationerna för användning [1], men Läkemedelsverkets bedömning är att nyttan med parenterala järnpreparat är större än dess risker förutsatt att lämpliga åtgärder vidtas för att minska risken för allergiska reaktioner [2]. Läkemedelsverket bevakar förekomsten av biverkningar vid parenteral järnbehandling och kommer med en ny rapport i mars 2019.

Det är därför av stor vikt att misstänkta biverkningar rapporteras av hälso- och sjukvårdspersonal till Läkemedelsverket enligt gällande riktlinjer.

I Stockholms län har användningen av parenterala järnpreparat ökat väsentligt under senare år. Det gäller både antalet individer som hämtar ut dessa läkemedel på recept och den totala försäljningsvolymen i DDD [3]. Utifrån det stora antal patienter som behandlas med parenteralt järnpreparat så är antalet allvarliga överkänslighetsreaktioner en ovanlig biverkan.

Många patienter har mycket stor nytta av behandlingen och det är viktigt att de som har en god effekt och inga biverkningar får fortsätta med sin behandling. Behandling med parenterala järnpreparat är indicerad vid järnbrist när perorala preparat är ineffektiva eller inte kan användas.

Stockholms läns läkemedelskommitté

Källa

  1. European medicines agency. New recommendations to manage risk of allergic reactions with intravenous iron-containing medicines. Nyhet 2013-06-28
  2. Läkemedelsverket. Nya rekommendationer för att hantera risken för allergiska reaktioner av intravenösa järnpreparat. Nyhet 2013-07-03
  3. Gemensam uppföljningsplattform Stockholms läns landsting. Läkemedelsanvändning i Stockholms läns landsting

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad