Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Extra stöd vid rökavvänjning förbättrade följsamheten

Publicerat 2019-10-14

Ett utökat stöd med fokus på läkemedelsanvändningen ökade följsamheten till läkemedlen vid rökavvänjning. Det fanns också svag evidens för att det skulle öka chansen att patienten slutade röka, enligt en Cochrane-översikt.

Rökavvänjningsmedel

Analysen bygger på tio översiktsartiklar från randomiserade studier med knappt 3 700 patienter som alla var vuxna rökare och som använde rökavvänjningsmedel (nikotinersättningsmedel sju studier, bupropion två studier och vareniklin en studie). Patienterna delades in i en interventionsarm med extra stöd för att öka följsamheten till läkemedlen och en kontrollarm med standardbehandling med enbart gängse stöd, till exempel någon form av rökavvänjningsrådgivning utan särskild tonvikt på följsamhet. Det utökade stödet i interventionsgruppen kunde vara mer information om läkemedlet och vikten av att ta det, hjälp till patienterna att använda läkemedlet på rätt sätt samt stöd att utveckla strategier för att fullfölja behandlingen. I nästan alla studierna skedde kontakterna vid personliga möten men i en studie via telefon.

Det primära effektmåttet var följsamhet till rökavvänjningsmedel, vilket till exempel kunde mätas som mängd använt läkemedel under en given behandlingsperiod eller att patienterna uppnådde adekvat användning vid mättillfället eller inte. Sekundärt effektmått var bland annat rökfrihet vid en viss tidpunkt, då följsamheten till läkemedlen mättes.

Resultatet visade att ett utökat stöd ledde till en liten förbättring i följsamheten till läkemedlet (moderat evidens) och att något fler var rökfria vid uppföljningstiden (svag evidens), både efter kort tid, upp till sex månader, och efter lång tid, sex månader eller mer. Det fanns inte tillräckligt med data för att säga vilket stöd som gav bäst effekt.

Svagheter i studien är bland annat, enligt författarna, att det är ett litet antal studier, klinisk heterogenitet, svag studiekvalitet samt oklara mått för effekten.

– Läkemedel för rökavvänjning har visat sig vara effektiva, men kan begränsas av bristande följsamhet. Därför är det angeläget med stöd som hjälper patienten att genomföra behandlingen på bästa möjliga sätt säger Joar Guterstam, med dr, specialistläkare vid Sollentuna beroendemottagning och ledamot i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp läkemedel för psykisk hälsa.

Susanne Elfving

Källa

  1. Hollands GJ, Naughton F, Farley A, Lindson N, Aveyard P. Interventions to increase adherence to medications for tobacco dependence. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Aug 16;8:CD009164.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad