Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Grundvattnet provtas för läkemedel

Publicerat 2020-01-29

Erytromycin, klaritromycin, ibuprofen och sotalol är exempel på läkemedelssubstanser som kommer att provtas för att se om de förekommer i grundvatten i Sverige och Europa.

Provrör med vatten för provtagning.

Flera läkemedel finns med på den bevakningslista för grundvatten som tagits fram inom det europeiska vattensamarbetet. Syftet är att få fram mer information för att kunna bedöma om ämnena utgör ett hot mot hälsa och miljö.

Vid användning av läkemedel kommer läkemedelsrester ut i våra vattendrag, och kan sedan nå grundvattnet eftersom våra avloppsreningsverk inte är konstruerade för att ta bort läkemedel. Bevakningslistan för grundvatten har upprättats med ämnen som hittats på enstaka platser i Europa och som utifrån sina kemiska egenskaper misstänks utgöra ett problem.

– Bevakningslistan är frivillig att följa men EU-kommissionen rekommenderar starkt att medlemsstaterna genomför provtagningar, säger Lars Rosenqvist, statsgeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

På listan finns också några läkemedel, exempelvis klopidol och krotamiton, som inte ingår i godkända läkemedel i Sverige.

– Rimligen behöver inte dessa läkemedelssubstanser ingå i svensk övervakning av grundvatten. Det är framför allt relevant att provta de ämnen som ingår i registrerade läkemedel i Sverige, säger Lars Rosenqvist.

Det finns också en bevakningslista över ämnen för ytvatten, vilken bland annat upptar erytromycin och klaritromycin. Bevakningslistan för ytvatten med syfte att också samla in mer övervakningsdata för upptagna ämnen, är till skillnad från bevakningslistan för grundvatten bindande för alla medlemsstater inom EU.

Erytromycin och klaritromycin är särskilt uppmärksammade i databasen Läkemedel och miljö på Janusinfo. Läkemedelssubstanserna finns också upptagna på ”Förteckning över miljöbelastande läkemedel med åtgärdsförslag framtagen inom ramen för Regions Stockholms miljöprogram 2017–2021”.

Helena Ramström
apotekare, farm dr, miljö och läkemedel
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Källa

  1. Sveriges geologiska undersökning. Nya ämnen att leta efter i grundvattnet. Nyhet 2020-01-15
  2. Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/840
  3. Janusinfo. Förteckning över miljöbelastande läkemedel med åtgärdsförslag framtagen inom ramen för SLL:s miljöprogram 2017–2021 Pdf, 102.3 kB.
     

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad