Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Information om läkemedel för barn och ungdomar

Publicerat 2022-06-28

Efter en kartläggning av barns och ungdomars kunskapsbehov om läkemedel har Läkemedelsverket nu tagit fram ett första informationsmaterial bestående av korta filmer samt ett fördjupat material. 

Barn och ungdomar använder både receptfria och receptbelagda läkemedel och kommer ofta i kontakt med digital information om hälsa och läkemedel. En generell kunskap om läkemedel är därför viktigt.

Läkemedelsverket fick 2018, inom den nationella läkemedelsstrategin, i uppdrag att på sikt öka kunskapen om läkemedel hos barn och ungdomar för att uppnå en bra läkemedelsanvändning och därmed bidra till en förbättrad hälsa hos målgruppen.

Har du koll på medicin?

Efter en kartläggning av barns och ungdomars kunskapsbehov om läkemedel finns nu ett första material på Läkemedelsverkets webbsida med generell information om läkemedel. Det omfattar:

  • Kortfattade filmer (Koll på medicin) med information utifrån ett antal huvudbudskap. För närvarande finns en kort film (cirka 30 sekunder), med en ung vuxen samt två lite längre (cirka 1,5 minut) med en ungdom och en läkare.
  • Fördjupat informationsmaterial för de som vill lära sig mer, innehållande rubrikerna: Så fungerar medicin, Använd medicin på rätt sätt, Pålitlig information om medicin, Att köpa medicin samt Från molekyl till säker medicin.

Informationen ska bland annat ge svar på vanliga frågor som till exempel vad ett läkemedel är, när läkemedel bör tas eller inte och risken med olagliga läkemedel.

Informationen finns på Läkemedelsverkets sida: ”Har du koll på medicin?”

Läkemedelsverkets kartläggning

Läkemedelsverket har kartlagt informationsmaterial om läkemedel och lämpliga informationskanaler till barn och ungdomar, samt samlat information om barns kunskapsnivå och kunskapsbehov gällande läkemedel och möjliga insatser för ökad kunskap.

Följande har bland annat framkommit:

  • En kartläggning visade att det för närvarande saknas ett samlat generellt informationsmaterial om läkemedel anpassat för barn och unga.
  • Muntlig genomgång i skolan, korta filmer på till exempel Youtube och information från föräldrar anses vara viktiga informationskanaler för barn och ungdomar.
  • Digital information verkar vara betydelsefull för att sprida kunskap till barn och ungdomar, även om det vetenskapliga underlaget är begränsat. Det bästa verkar dock vara en kombination av digital, skriftlig och muntlig information.
  • En enkätundersökning visade att barn och ungdomar tycker det är viktigast att lära sig mer om när och hur läkemedel ska användas, bra och dåliga effekter av läkemedel och olika beredningsformer.
  • Vid frågor om läkemedel, i samband med en sjukdomssituation, vänder sig barn och ungdomar främst till vårdnadshavare/vuxen/lärare, hälso- och sjukvårdspersonal (läkare, apotek, skolsköterska) och internet.

Det har hållits samrådsmöten, med bland annat representanter från myndigheter inom folkhälsa, specialistföreningar inom hälso- och sjukvård samt andra organisationer inom Nationella läkemedelsstrategins expertgrupp (NLS), för att utarbeta förslag till fortsatt arbete utifrån resultaten från kunskapsinventeringen. Slutsatsen blev att ungdomar bör ges möjlighet att få ta del av material både via olika format (både digitalt och text) och kanaler.

Fortsatt arbete

För närvarande finns informationen digitalt på Läkemedelsverkets webbplats och Youtube men tanken är att läkemedelsinformationen på sikt även ska finnas i andra kanaler och informationsspridare som omfattar vården, till exempel umo.se och 1177.se och att informationen ska finnas där barn och ungdomar befinner sig. Även skolan är en viktig plats för information.

Läkemedelsverket kommer också att starta ett samverkansprojekt med skola och skolhälsovården för att ta fram ett material som är anpassat för skolmiljön.

Susanne Elfving

Källa

  1. Läkemedelsverket. Ökad kunskap om läkemedel hos barn och ungdomar. Förberedande uppdrag inom Nationella läkemedelsstrategin. Slutrapport 2022-06-20

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad