Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nytt om konfusion i kunskapsstöd om mest sjuka äldre

Publicerat 2022-02-03

Kunskapsstödet Klok läkemedelsbehandling av de Mest Sjuka Äldre, MSÄ, har uppdaterats och utvecklats. Bland nyheterna finns ett nytt avsnitt om akut konfusion samt att SGLT2-hämmarna tillkommit under både diabetes och hjärtsvikt.

Ett nytt avsnitt om akut konfusion har lagts till i MSÄ. Akut konfusion förekommer hos så många som 30 procent av äldre som vårdas på sjukhus för somatisk sjukdom. Ofta finns bakomliggande medicinska tillstånd som behöver åtgärdas. Att behandla symtom vid akut konfusion, exempelvis förvirring, agitation och sömnstörning med läkemedel saknar dock evidens. Icke-farmakologiska strategier är prioriterade.

En anpassning till Kloka listan 2022 är SGLT2-hämmarna som lyfts fram kort under avsnitten diabetes och hjärtsvikt. SGLT2-hämmarna kommer på bred front för flera diagnoser och det är sannolikt att även vissa patienter ur gruppen mest sjuka äldre kommer att behandlas med dessa preparat. Det saknas dock studier kring effekt och säkerhet för SGLT2-hämmarna för de mest sjuka äldre. Eventuell användning bör därför ske under noggrann uppföljning. Vissa biverkningar kan förväntas bli ett större problem i denna patientgrupp.

Utöver det har behandlingsrekommendationerna för vissa avsnitt lyfts fram på ett tydligare sätt så att läsaren snabbare kan förstå vilka preparat och doser som ska användas.

Om MSÄ

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre vänder sig till läkare och sjuksköterskor som behandlar de mest sjuka och sköra äldre, det vill säga patienter med ett stort behov av både sjukvård och omsorg. Den tas fram av Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa tillsammans med övriga expertgrupper. Samtliga avsnitt har uppdaterats och anpassats efter Kloka listan 2022.

Kunskapsstödet innehåller 26 diagnoser där anpassing av läkemedelsbehandlingen är särskilt viktig för den mest sjuka /sköra äldre patienten.

Varje avsnitt innehåller information kring:

  • Vad bör behandlas.
  • Icke-farmakologisk behandling.
  • Vilka läkemedel bör användas.
  • Vilka läkemedel/kombinationer bör användas med försiktighet.
  • När/hur avsluta läkemedelsbehandling.

Vid läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre är det viktigt att börja med låga doser av läkemedel vid nyinsättning och att vara uppmärksam på hur doser av redan insatta läkemedel är anpassade till patienten. På gruppnivå kan doserna ofta sänkas med bibehållen effekt och minskad risk för biverkningar. Det är nödvändigt att utvärdera behandlingen och att göra regelbundna läkemedelsgenomomgångar. God livskvalitet och avsaknad av biverkningar är ofta prioriterat framför behandlingseffekter som kan förväntas på lång sikt.

Beställning

Kunskapsstödet MSÄ finns att beställa i en kortare pappersupplaga för den som vill ha ett exemplar i fickan, men kan även läsas digitalt här på Janusinfo där ytterligare fördjupningsavsnitt finns.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Bild på msä-broschyren.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad