Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedels­rekommendation vid ME/CFS saknas

Publicerat 2023-09-20

Region Stockholms läkemedelskommitté konstaterar att ingen farmakologisk behandling har visats ha botande effekt vid ME/CFS och därför finns inga läkemedelsrekommendationer för denna diagnos. Symtomlindrande läkemedel mot nedstämdhet, smärta, sömnsvårigheter och hjärtklappning kan vara av värde utifrån individuell bedömning.

ME/CFS klassificeras enligt Världshälsoorganisationen WHO som en neurologisk sjukdom i ICD men etiologin är inte känd. Diagnoskoden G93.3 (Trötthetssyndrom efter virusinfektion) inkluderar ME/CFS. Tröttheten och sjukdomskänslan ska ha kvarstått minst i sex månader och har ofta ett samband med en föregående infektion. Vissa patienter insjuknar dock utan tydligt samband med infektion.

ME/CFS är en diagnos som bygger på att patienten uppfyller specifika anamnes- och symtomkriterier. De diagnoskriterier som idag används kliniskt är de så kallade Canadakriterierna [1].

Rekommendation om läkemedelsbehandling saknas

I de kunskapsöversikter som publicerats av SBU och Socialstyrelsen [2, 3] konstateras att det finns många kunskapsluckor där det saknas forskning, och många av bristerna beror på att vi inte vet vad som orsakar ME/CFS. Kunskapsöversikterna innehåller därför inga rekommendationer om läkemedel. Detsamma gäller motsvarande översikter från USA och Storbritannien [4, 5].

Samsjuklighet med differentialdiagnostiska tillstånd förekommer och behöver inte utesluta ME/CF, men behandlingsbara tillstånd bör dock utredas och behandlas i första hand.

ME står för myalgisk encefalomyelit och CFS står för chronic fatigue syndrome, kroniskt trötthetssyndrom.

Region Stockholms läkemedelskommitté

Källa

  1. Region Stockholm, Viss. Vårdprogram ME/CFS
  2. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Myalgisk encefalomyelit och kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). Systematisk översikt 2018
  3. Socialstyrelsen. Översyn av kunskapsläget för ME/CFS. Aktuellt kunskapsläge och förutsättningar för att stödja vården med kunskapsstöd eller försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Översyn 2018
  4. Centers for disease control and prevention, CDC. Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome
  5. National institute for health and care excellence, NICE. Myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy)/chronic fatigue syndrome: diagnosis and management. Guidance 2021

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad