Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ingen koppling till ADHD och autism efter para­cetamol under graviditet

Publicerat 2024-04-12

Användning av paracetamol under graviditeten ökar inte risken för att barnen får ADHD, autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Det visar en stor, svensk registerstudie. Resultaten ger betryggande besked till de gravida kvinnor som behöver smärtstillande och febernedsättande behandling.

Studien har hämtat data från det svenska Medicinska födelseregistret, läkemedelsregistret och patientregistret och omfattar närmare 2,5 miljoner födslar. Bland barnen var cirka 186 000 exponerade för paracetamol under graviditeten.

En marginell ökning av risken för ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning sågs bland exponerade barn, efter justering för förväxlingsfaktorer.

Riskökningen försvann emellertid helt i syskonanalyser av materialet, det vill säga när syskon exponerade under graviditeten jämfördes med icke-exponerade syskon. Hazardkvoterna (HR) efter exponering för paracetamol var då för autism, 0,98 (95 % konfidensintervall, KI, 0,93–1,04), för ADHD, 0,98 (95 % KI 0,94–1,02) och för intellektuell funktionsnedsättning 1,01 (95 % KI 0,92–1,10).

Det fanns inte heller någon koppling mellan dosen paracetamol och andelen barn som fått någon av ovanstående diagnoser i syskonanalyserma.

Denna välgjorda, stora studie stödjer vår tidigare slutsats att paracetamol är ett säkert läkemedel att använda under graviditet. Det samband som setts i vissa tidigare studier mellan intag av paracetamol under graviditeten och neuropsykiatriska diagnoser, beror med all sannolikhet på förväxlingsfaktorer som forskarna inte lyckats justera för.

Vid återkommande besvär och behov av längre tids användning av paracetamol, ska dock läkare kontaktas.

Redaktionen för Janusmed fosterpåverkan
Ulrika Nörby
Katarina Wide
Patrik Dreher Sköld
Anna Törring
Ellika Andolf
Malin Hovstadius
Karin Källén

För frågor, kontakta ulrika.norby@regionstockholm.se

Källa

  1. Ahlqvist VH, Sjöqvist H, Dalman C, Karlsson H, Stephansson O, Johansson S et al. Acetaminophen use during pregnancy and children's risk of autism, ADHD, and intellectual disability. JAMA. 2024 Apr 9;331(14):1205-1214

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad