Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Anafylaxi sällsynt vid covid-19-vaccination

Eva WikströmJonsson. Foto: Kari Kohvakka

Eva Wikström Jonsson

Publicerat 2021-02-26

I samband med vaccination mot covid-19 har frågan om anafylaktiska reaktioner i anslutning till vaccination åter aktualiserats. Anafylaxi i anslutning till vaccination är en oroande biverkan, men den är mycket sällsynt.

Anafylaxirisken i samband med vaccinationer har tidigare generellt uppskattats till 1,31 per miljon vaccindoser. Ur differentialdiagnostisk synpunkt är vasovagala reaktioner viktiga. De kan ofta inträffa redan medan injektionen pågår, medan snabballergiska reaktioner ofta kommer med åtminstone några minuters fördröjning.

Adjuvans är ämnen som förstärker den immunologiska effekten. Det squalenbaserade adjuvans som 2009 användes i vaccinet mot influensa A H1N1 misstänks vara associerat med ökad risk för snabba överkänslighetsreaktioner.

Konserveringsmedel har oftare associerats med fördröjda, cellförmedlade immunreaktioner än med snabballergiska reaktioner, men mot till exempel fenol förekommer IgE-medierad allergi.

Ovalbumin risk vid svår äggallergi

Rester från tillverkningsprocessen eller odlingsmediet kan ibland orsaka allergiska reaktioner. I vissa vacciner bedöms halten ovalbumin kunna utgöra en risk för mycket känsliga äggallergiker. I exempelvis influensavaccin är halterna mycket låga. Inaktiverade influensavaccin med ovalbumin <0,12 mikrog/ml uppges vara säkra även för äggallergiker, men de som haft en intensivvårdskrävande anafylaxi orsakad av ägg bör vaccineras på sjukhus. För spårmängder av antimikrobiella medel i vaccin finns ingen övertygande dokumentation om snabballergiska reaktioner. Protamin har däremot beskrivits kunna ge snabba överkänslighetsreaktioner och specifika IgE mot protamin kan bestämmas.

Gelatin från fyrfotadjur

IgE-medierad allergi mot gelatin förekommer. Det finns också rapporter om att vissa, men inte alla, individer som är allergiska mot rött kött på grund av sensibilisering mot galaktos-alfa-1,3-galaktos (alfa-gal) kan reagera på vaccination med högt gelatininnehåll, om gelatinet har ursprung i fyrfotadjur.

De nya mRNA-vaccinerna mot covid-19, Comirnaty respektive COVID-19 Vaccine Moderna, innehåller inte några av ovanstående tillsatser eller hjälpämnen. Det har föreslagits att de fåtal fall av misstänkta anafylaktiska reaktioner som setts sedan vaccinerna började användas utanför de kliniska prövningarna skulle kunna vara kopplade till innehåll av polyetylenglykol. Det är dock inte säkerställt att så är fallet. Astra Zenecas vaccin mot covid-19 innehåller det besläktade ämnet polysorbat 80. På www.sffa.nu finns riktlinjer kring vaccination mot covid-19 vid allergi.

Eva Wikström Jonsson

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad