Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klimatförändringarna ökar behovet av nya läkemedel

Termometer på strand

Publicerat 2021-02-26

Med ett varmare klimat sprids smittsamma sjukdomar som sannolikt ökar behovet av antibiotika framöver. Detta kan leda till ökad antibiotikaresistens. Nya antibiotika och vacciner behöver tas fram.

Region Stockholm har tagit fram en rapport som beskriver klimatförändringar och ändrat sjukdomspanorama kopplat till identifierat läkemedelsbehov. Den klimateffekt som förväntas få störst påverkan på hälsan är att värmeböljor blir vanligare, intensivare och mer långvariga i framtiden.

Värmeböljor kan ha både direkta hälsoeffekter, exempelvis ökad dödlighet och sjuklighet, men också indirekta sådana genom att ökad temperatur kan medföra exempelvis ökad förekomst av marknära ozon, luftburna partiklar, pollen och smittor samt tillväxt av mikrober i mat, dricksvatten och badvatten. Hälsoeffekter av högre temperaturer och påverkan på luftkvaliteten innebär en ökning av framför allt vanliga folksjukdomar såsom hjärt–kärlsjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna.

Risk för dengue i Sverige

Bland smittsamma sjukdomar finns också vektorburna sådana såsom borrelia som sprids med fästingar och är en av de vektorburna sjukdomar som uppvisar de högsta riskerna vid klimatförändringarna. Sjukdomar som sprids via myggor är exempelvis denguefeber och infektion med chikungunyavirus. Den virala överlevnaden under vintern är dålig, men trots det fortsätter fall av lokalt överförd dengue och chikungunya dyka upp allt oftare i kontinentala Europa med risk för smittspridning av bland annat dengue också i Sverige.

För flera av de smittsamma sjukdomarna saknas specifik behandling och vacciner. Flera av sjukdomarna behandlas med antimikrobiella eller antiparasitära medel som kan öka risken för resistensutveckling. Antibiotikarester i våra vatten till följd av användning, bidrar till resistensutvecklingen där den yttre miljön kan fungera som en reservoar för resistensgener åt sjukdomsframkallande bakterier.

Läkemedelsbehov till följd av hälsoeffekter av klimatförändringarna

  • Läkemedel vid vanliga folksjukdomar såsom luftvägssjukdomar (till exempel astma, kronisk lungsjukdom, lungcancer), hjärt–kärlsjukdomar (till exempel hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke), hudcancer, allergier och psykiska sjukdomar samt för behandling vid värmeutmattning/värmeslag. Rekommenderade läkemedel vid sådana sjukdomar finns i Kloka listan och i vårdprogram från Regionala cancercentrum i samverkan.
  • Antibiotika och antiparasitära medel inklusive nya sådana vid smittsamma sjukdomar.
  • Nya vacciner är önskvärda för flera smittsamma sjukdomar såsom visceral leishmaniasis, borrelia-, West Nile- respektive campylobakterinfektion där det i dag saknas vacciner.

Motverka resistens

Man har också visat att resistensproblematiken ökar med stigande vattentemperaturer. Utöver utveckling av nya antibiotika är utveckling av nya vacciner mot dessa infektionssjukdomar önskvärt för att dels förhindra smittspridning, dels motverka resistensutveckling.

Rapporten understryker vikten av fortsatt arbete mot antibiotikaresistens. Rapporten kan vidare användas som underlag för strategiska arbeten kring beredskapslager och i diskussioner om behov av satsningar på läkemedelsutveckling.

Helena Ramström, farm.dr, apotekare, Läkemedelsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Referenser

  1. Ramström H, Wallhuss S.Stockholm: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm; 2020. Diarienr VKN 2020-0154. Möjliga förändringar av sjukdomspanorama orsakade av framtida klimatförändringar − utifrån identifierade förändringar i sjukdomsförekomst identifiera läkemedelsbehov Pdf, 1 MB.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad