Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Viktigt hantera covid-19-vaccin rätt

Spruta

Publicerat 2021-02-26

Stora satsningar och hög prioritering världen över har gjort att det finns över 200 vaccinkandidater mot covid-19 under utveckling, samt ett 50-tal i kliniska studier. I Sverige finns i dag tre godkända vacciner.

För första gången har en helt ny sorts vaccin godkänts. Det är vaccinerna från Pfizer/BioNTech och Moderna som baseras på så kallad mRNA-teknik. Här har man tagit mRNA från coronaviruset, den del som innehåller instruktioner för hur ett speciellt ytprotein (spikarna) ska tillverkas.

Normalt överlever mRNA inte utanför cellerna, men tack vare att man har lyckats kapsla in dem i fetthöljen har man skapat små vaccinpartiklar.

Att ta fram nya vacciner tar normalt flera år. Men pandemins allvarlighet och spridningsgrad har tillsammans med stora teknikframgångar helt ritat om spelplanen.

– Att det har gått så snabbt är också en kombination av bland annat hög prioritering, stor satsning och samarbeten mellan olika parter såsom akademi, företag, myndigheter och sjukvård, säger Charlotta Bergquist, vaccinsamordnare på Läkemedelsverket. Samtidigt har godkännandet av vaccinerna gjorts på ett nytt sätt.

Patienter som får blodförtunnande behandling

  • Warfarin (Waran). Patienterna ska ha uppvisat PK-INR-värde <3,0 inom de senaste två veckorna före vaccination.
  • Nya orala antikoagulantia (NOAK), (Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Lixiana). Behandlingen med NOAK behöver ej pausas eller förskjutas.
  • Enkel eller dubbel trombocythämning (Trombyl, Plavix, Clopidogrel, Grepid, Brilique, Efient). Behandling med ett eller två trombocythämmande läkemedel behöver ej pausas eller förskjutas.
  • Behandling med Warfarin eller NOAK och trombocythämmande läkemedel. Hos patienter med behandling med Warfarin rekommenders att vaccination kan utföras vid ett PK-INR på högst 2,0, som ska ha kontrollerats under de senaste sju dagarna.

Källa: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Samtliga nu godkända vacciner har granskats genom en så kallad ”rolling review”.

– En löpande utvärdering innebär att företaget får skicka in data allt eftersom de blir klara och vi utreder data när vi får in det. I vanliga fall skickar företaget in alla data när hela dokumentationen är klar. Dessutom har vi prioriterat detta över allt annat och kunnat hålla kortare utredningstid då allt annat lagts åt sida. Vi har också arbetat kvällar och helger, säger Charlotta Bergquist.

Trots den snabba utvecklingen och granskningen har man inte tummat på säkerheten. Studierna är genomförda enligt de regelverk som finns, och företagen har inkluderat väldigt många personer i sina studier.

– Vår bedömning är att nyttan av vaccination överväger riskerna, säger Charlotta Bergquist.

Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

Administration
Intramuskulär injektion.

Verkningsmekanism
mRNA-vaccin. Vaccinpartiklarna tar sig in i kroppens celler och släpper ut mRNA, som gör att celler börjar producera ytprotein. Immunförsvaret reagerar på ytproteinet och producerar vita blodkroppar.

Studieresultat
Studier på mer än 45 000 personer visar på 95 procent effektivitet mot symtomatisk covid-19.

Lämplig för åldersgrupp
Från 16 år.

Förvaringskrav
Oöppnad flaska kan förvaras 6 månader vid -70°C. När flaskan har tagits ut ur frysen kan det oöppnade vaccinet förvaras före användning i upp till fem dagar vid 2–8°C och upp till två timmar vid temperaturer upp till 30 °C. Kemisk och fysikalisk stabilitet efter beredning har visats för sex timmar vid 2–30°C efter spädning i natriumklorid 9 mg/ml (0,9 procent) injektionsvätska, lösning.

Biverkningar
De vanligaste biverkningarna var smärta vid injektionsstället (>80 procent), trötthet (>60 procent), huvudvärk (>50 procent), myalgi och frossa (>30 procent), artralgi (>20 procent), feber och svullnad vid injektionsstället (>10 procent).

Övriga kommentar
Två doser med tre veckors mellanrum.

Covid-19 Vaccine Moderna

Administration
Intramuskulär injektion.

Verkningsmekanism
mRNA-vaccin. Vaccinpartiklarna tar sig in i kroppens celler och släpper ut mRNA, som gör att celler börjar producera ytproteinet. Immunförsvaret reagerar på ytproteinet och producerar vita blodkroppar.

Studieresultat
De kliniska prövningarna, med knappt 30 000 deltagare, har visat på ett 94 procentigt skydd mot att insjukna i covid-19.

Lämplig för åldersgrupp
Från 18 år.

Förvaringskrav
Ska förvaras i frys vid -20°C i max sju månader. Kemisk och fysikalisk stabilitet har påvisats för 6 timmar vid 2°C–25ºC efter den första punkteringen.

Biverkningar
De vanligaste rapporterade biverkningarna var smärta vid injektionsstället (92 procent), trötthet (70 procent), huvudvärk (64,7 procent), myalgi (61,5 procent), artralgi (46,4 procent), frossa (45,4 procent), llamående/kräkningar (23 procent), svullnad/ömhet i armhålan (19,8 procent), feber (15,5 procent), svullnad vid injektionsstället (14,7 procent) och rodnad (10 procent).

Övriga kommentar
Två injektioner med fyra veckors mellanrum.

Covid-19 Vaccine AstraZeneca

Administration
Intramuskulär injektion.

Verkningsmekanism
Virusvektorvaccin som innehåller DNA med koden för ytproteinet. Detta läggs till i ett förkylningsvirus som inte kan spridas. Viruset infekterar celler som då kan uttrycka genen och producera ytproteinet.

Studieresultat
Studierna har inkluderat cirka 55 000 personer och visar en skyddseffekt om 60 procent mot att insjukna i covid-19.

Lämplig för åldersgrupp
Vuxna från 18 års ålder. Rekommenderas i Sverige (i februari 2021) inte till personer äldre än 65 år.

Förvaringskrav
Förvaras i kylskåp (2–8°C) i max sex månader. Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats i upp till 48 timmar i kylskåp (2–8°C) efter första nålpunktionen.Inom den tidsperioden kan produkten förvaras och användas vid temperaturer upp till 30ºC i upp till sex timmar under en period.

Biverkningar
De vanligaste biverkningarna var smärta vid injektionsstället (54,2 procent), huvudvärk (52,6 procent), trötthet (53,1 procent), myalgi (44,0 procent), sjukdomskänsla (44,2 procent), pyrexi (inklusive febrilitet (33,6 procent) och feber >38°C (7,9 procent), frossa (31,9 procent), artralgi (26,4 procent) och illamående (21,9 procent).

Övriga kommentar
Två injektioner med fyra veckors mellanrum.

 

Fotnot: Majoriteten av biverkningarna för alla tre vacciner var lindriga till måttliga i svårighetsgrad och gick vanligtvis tillbaka inom några dagar efter vaccinationen. Källa: Läkemedelsverket

Fredrik Hed

Läs mer

Mer information om förvaring och transport av vaccinerna finns på Vårdgivarguiden.se
Mer fakta om vaccin mot coronaviruset finns på www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad