Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Experten svarar: Återfallsprevention vid depression

Publicerat 2018-10-01

Är läkemedel eller kognitiv beteendeterapi, KBT, bäst när det gäller att minska risken för återfall vid depression?

Johan Lundberg.

Johan Lundberg, ­docent, specialist­läkare Norra Stockholms psykiatri, svarar:

Risken för återinsjuknande efter depression är inte väl känd, men brukar uppges till 50 procent inom två år och 85 procent under resten av livet efter en första episod. Efter ytterligare episoder antas risken öka.

En direkt jämförelse av resultat av kliniska prövningar av psykoterapi och läkemedel försvåras av deras olika design, där de förra genomgående har en lägre kvalitet med avseende på blindning och kontrollbehandling. Socialstyrelsen publicerade 2017 nationella riktlinjer där denna fråga trots allt berörs. Det korta budskapet är att någon av interventionerna läkemedelsbehandling med (1) SSRI, SNRI, TCA; (2) litium (ensamt eller i kombination med något av de förra); alternativt (3) kognitiv beteendeterapi, KBT, eller mindfulnessbaserad kognitiv terapi, MBKT, bör erbjudas vuxna patienter med recidiverande depression som nått remission.

I grupp (1) utgjordes underlaget av 97 dubbelblinda, randomiserade placebokontrollerade studier. Slutsatserna baserades på 14 450 personer för återfall under de första 12 månaderna och 7 253 personer för återfall efter 12 månader. Man noterade en stor minskning av återfall i depression upp till 12 månader samt efter 12 månader jämfört med placebo.

Underlaget för grupp (3) utgjordes av 16 studier av KBT omfattande 529 deltagare och 7 studier av MBKT omfattade 473 deltagare. Man noterade för KBT samt för MBKT en måttlig minskning av återfall i depression jämfört med sedvanlig behandling och ingen påvisad skillnad i återfall i depression jämfört med antidepressiva läkemedel.

En rationell tillämpning av dessa riktlinjer är att för att förebygga återfall hos patienter med recidiverande depression fortsätta med en vältolererad behandling som lett till remission tills vidare. Om patienten trots detta återinsjuknar får annan behandling övervägas.

Karin Nordin

Källa

  1. Belsher G. et al. Relapse After Recovery From Unipolar Depression: A Critical Review. Psychol Bull. 1988 Jul;104(1):84-96
  2. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad