Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Är vårdcentralen rätt vårdnivå?

Publicerat 2021-11-29

”Jag har på min vårdcentral fått en remiss från en psykiatrisk öppenvårdsmottagning med begäran om kardiologisk bedömning angående stegring av NT-proBNP efter insatt behandling med centralstimulantia. Är verkligen primärvården rätt remissinstans?”

Magnus Röjvall,specialist i allmänmedicin,ordförande RPO PrimärvårdStockholm Gotland. Foto: Anna Molander

Magnus Röjvall

– Min reflektion är att dessa frågeställningar som regel ska skickas direkt till kardiologen, om det inte är helt tydligt att vi redan hanterar patient med hjärtsjukdom eller hypertoni. I de fall det rör sig om en önskan om en enskild undersökning (24h EKG, 24h BT eller vilo-EKG) i samband med neuropsykiatrisk läkemedelsbehandling bör remissen ställas direkt till fyslab från psykiatrin.*

 

 

 

Emil Grönlund. Foto: Informationsavdelningen Capio St Görans sjukhus AB

Emil Grönlund

– Jag instämmer! Detta är en remiss vi hade tagit emot. Här handlar det om en avvägning mellan psykiatrisk och kardiologisk risk, där en diskussion mellan de specialiteterna ofta krävs. Först vill jag framhålla att proBNP är ett känsligt prov och det här rör sig om låga nivåer. Jag skulle inte avsluta medicineringen förutsatt att patienten behöver den. Eventuellt uppkomna hjärt­biverkningar ska vägas mot den kliniska nyttan, den positiva effekten på patienten välbefinnande.

– Patienten ska bedömas ur ett kardiologiskt perspektiv med anamnes på kardiella symtom som dyspné eller hjärtklappningar samt ett status inklusive EKG. Om ingenting där är avvikande skulle jag rekommendera fortsatt medicinering samt omkontroll av proBNP efter cirka tre månader. Vid statusfynd talande för hjärtsvikt, patologiskt EKG eller anamnes på sviktsymtom skulle jag gå vidare med ekokardiografi. Det skulle jag också göra om proBNP fortsatte att stiga vid omkontroll.

*) Om Vårdnivå läkemedelsbehandling med centralstimulantia: https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/adhd
”Läkare med specialistkompetens inom psykiatrisk specialitet har förskrivningsrätt och ansvarar för att insättning, dostitrering och uppföljning sker med utvärdering och registrering av effekt och biverkningar, kontroll av puls, blodtryck och vikt. Biverkningar kan vara till exempel hjärtklappning, blodtrycksökning, huvudvärk, rastlöshet, aptitlöshet.” https://psykiatristod.se/omraden/psykisk-halsa/regionala-vardprogram/adhd
”Misstänkta riskpatienter bör handläggas i samråd med kardiolog.”

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad