Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya riktlinjer för förebyggande av kardiovaskulär sjukdom

Publicerat 2021-11-29

Europeiska kardiologföreningens nya riktlinjer innehåller ett nytt SCORE-card för bedömning av uppskattad kardiovaskulär 10-årsrisk.

Den europeiska kardiologföreningen, European Society of Cardiology, ESC, har under hösten publicerat nya riktlinjer för prevention av hjärt-kärlsjukdom. Den förebyggande behandlingen utgår ifrån en skattning av den kardiovaskulära risken. Den visas grafiskt i den uppdaterade SCORE2 (systematic coronary risk evaluation). SCORE2 bygger på aktuella data, bland annat från Sverige, och visar den uppskattade 10-årsrisken för kardiovaskulär död och icke-fatal stroke eller hjärtinfarkt. Det vill säga ett utvidgat mått jämfört med tidigare SCORE, som endast visade risk-skattning för kardiovaskulär död.

SCORE2 används i praktiken på samma sätt som SCORE och inkluderar ålder, kön, rökning, systoliskt blodtryck och icke-HDL-kolesterol (totalkolesterol minus HDL). Men SCORE2 ska inte användas vid diabetes, då särskilt anpassade riskinstrument rekommenderas.

SCORE2 finns i detta nummer av Evidens. De fullständiga riktlinjerna finns att läsa i European Heart Journal (2021) doi:10.1093/eurheartj/ehab484. En bra svensk artikel finns i Läkartidningen nr 40 2021.

Fredrik Hedlund

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad