Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fall-risk av vanliga läkemedel?

En stor mängd observationsstudier har visat en ökad risk för fall och fraktur hos äldre vid användning av vanliga läkemedel. Studiemetodiken innebär möjlighet att studera stora, heterogena populationer under lång tid. Kausalsamband är dock svårt att visa.

I en populationsbaserad fall-kontroll studie från Socialstyrelsen undersöktes opioider, antidepressiva, lugnande medel och sömnmedel avseende sjukhusinläggning till följd av fall [1]. Användning av antidepressiva respektive opioider var associerat med 60 procent ökad fallrisk hos individer 65 år och äldre, medan lugnande medel och sömnmedel var förenad med liten riskökning, 13 procent. Andra svenska material har visat att många läkemedelsgrupper kan vara associerade med ökad risk för fallskada [2]. Även utländska material redovisar liknande fynd [3].

I studierna har författarna justerat för kända störfaktorer, till exempel samsjuklighet. Kvarstående skillnad i risk för utfallet mellan läkemedelsanvändare och kontroller kan likväl ha bidragit till resultaten. Som exempel kan man tänka sig att sömnlöshet och nattvandrande, det vill säga symptom relaterat till själva diagnosen depression eller smärta, är det som orsakar fallet, snarare än läkemedlet. Uppgifter om sömnkvalitet och nattvandrande finns inte i register och justering för dessa eller liknande ”subtila” störfaktorer blir svårt. En intressant svensk studie visar att risken för fall ökar redan före uthämtning av antidepressiva, något som illustrerar utmaningen att fastställa orsakssamband i observationella studier.
Se expertgruppens referat av studien här »

Det finns således anledning att fortsatt studera huruvida läkemedelsgrupper som blodtrycksläkemedel, antidepressiva, sömnmedel och sedativa som associerade med fallrisk hos äldre, något som tidigare diskuterats i bland annat Läkartidningen [4,5]. I nuläget är det dock svårt att bortse från den stora mängden observationella studier som kopplar vanliga läkemedel till ökad risk för fall. I väntan på bättre kunskapsunderlag är det klokt att beakta fall som en potentiell biverkning av läkemedelsgrupper som antidepressiva, sederande och centralt verkande smärtläkemedel. Fallrisk bör rutinmässigt vägas in som en av flera viktiga faktorer när patientens behandling värderas och optimeras. Risk för ortostatism ska bedömas [5] och patienten själv kan göras uppmärksam på symptom som yrsel och ostadighet [6].

Det är alltid viktigt att tänka på att många läkemedel som förknippats med fallrisk är välbeprövade och nödvändiga. Risk för fall är inte ensamt ett skäl att avstå effektiv läkemedelsbehandling som patienten är i behov av.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Källa

  1. Socialstyrelsen. Läkemedel som kan öka risken för fallskada eller mag-tarmblödning hos äldre. Juni 2016
  2. Kuschel BM, Laflamme L, Möller J. The risk of fall injury in relation to commonly prescribed medications among older people – a Swedish case-control study. Eur J Public Health. 2015; 25:527-32
  3. Woolcott JC, Richardson KJ, Wiens MO, Patel B, Marin J, Khan KM, Marra CA. Meta-analysis of the impact of 9 medication classes on falls in elderly persons. Arch Intern Med. 2009 Nov 23;169(21):1952-60
  4. Läkartidingen. Myndighet missar målet i kampanj för att minska fallrisk hos äldre. Debatt 2019-11-25
  5. Janusinfo. Expertrådsdokument. Ompröva behandling med läkemedel som kan sänka blodtrycket
  6. Läkartidningen. Viktigt ta hänsyn till läkemedel vid bedömning av fallrisk. Debatt 2019-11-25

Senast ändrad