Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Trombosprofylax vid covid-19 på särskilda boenden för äldre

I uppdaterade internationella, nationella och regionala riktlinjer gäller fortsatt att vuxna som vårdas för covid-19 i slutenvård bör erbjudas trombosproylax med lågmolekylärt heparin (LMH) [1–5].

För SÄBO bedöms detta motsvara individer med covid-19 och signifikant påverkan på allmäntillståndet.

Trombosprofylax med lågmolekylärt heparin vid covid-19 på SÄBO

Bör erbjudas trombosprofylax:

 • Patient som insjuknat i covid-19 med kliniskt signifikant påverkan på allmäntillståndet. Detta inkluderar exempelvis feber, immobilisering och/eller nedsatt mat/vätskeintag.

Individualiserad bedömning utifrån följande aspekter:

 • Hög blödningsrisk.
 • Behandling med trombocythämmare. Individuell bedömning krävs om behandling med trombocythämmare ska kvarstå eller tas bort under behandlingen med LMH.
 • Hög trombosrisk såsom aktiv malignitet eller tidigare venös tromboembolism. Ställningstagande till högdos LMH.

Patienter som är i livets absoluta slutskede är oftast inte aktuella för trombosprofylax med LMH vid insjuknande i covid-19.

Dosering vid eGFR ≥30 ml/min

 • Vid kroppsvikt under 50 kg ges inj Fragmin 2 500 E alternativt Innohep 2 500 E x 1 subkutant.
 • Vid kroppsvikt 50–90 kg ges inj Fragmin 5 000 E alternativt Innohep 4 500 E x 1 subkutant.
 • Vid kroppsvikt över 90 kg ges inj Fragmin 75 E/kg x 1 subkutant alternativt Innohep 50 E/kg x 1 subkutant.

Dosjustering vid eGFR <30 ml/min

 • eGFR 15–29 ml/min: LMH-behandling i dos som reduceras med 50 procent kan övervägas, ner till 2 500 E x 1 subkutant, som lägst. Anti-faktor Xa kan följas för att utesluta ackumulering av LMH.

Dosjustering vid låga trombocyter

 • Dosreducera vid trombocyter 30–50x109/l (senast kända prov, komplettera med provtagning under veckan efter insättandet av LMH om kliniskt motiverat).
 • Ges ej vid trombocyter <30x109/l.

Behandlingsperiod

LMH kan sättas ut när patienten är påtagligt förbättrad och kan mobilisera. Behandling längre än fyra veckor är sällan indicerad [5].

Pågående OAK-behandling

Underhållsbehandling med orala antikoagulantia (OAK) eller warfarin kan fortsätta som ett alternativ till LMH, förutsatt att patienten kan svälja tabletter och har stabil njurfunktion.

Bakgrund

Trombosproylax med lågmolekylärt heparin vid covid-19 visades tidigt i pandemin kunna reducera morbiditet och mortalitet [6] och detta har bekräftats i både observationella och randomiserade studier [7–10]. Skyddseffekten är främst utvärderad på sjukhusvårdade individer med allvarlig sjukdomsbild under pandemins tidiga fas [6, 9]. För äldre som bor på SÄBO finns enstaka studier kring god skyddseffekt av antikoagulantia från pandemins första fas, före allmän vaccination [11, 12].

Hur uttalad sjukdomsbilden i covid-19 ska vara för att patienterna ska dra nytta av trombosprofylax är ofullständigt känt [1, 13]. I uppdaterade riktlinjer från 2022 och 2023 gäller fortsatt att vuxna (i internationella riktlinjer ofta definierat som ”non-critically ill patients”) som vårdas med covid-19 i slutenvård bör erbjudas trombosproylax, liksom de med svår sjukdomsbild [1–5]. Svenskt nationellt vårdprogram nämner slutenvård och hypoxi/syrgasbehandling som kriterier [5] medan andra svenska rekommendationer, liksom WHO [1] nämner sjukhusvård och immobilisering utan att närmare specificera vårdbehov [4]. Handläggning på SÄBO omnämns inte specifikt.

Dokumentet baseras på internationella studier och rekommendationer [1, 2, 6, 9, 13], nationella riktlinjer [3, 5] samt regionala riktlinjer för trombosprofylax vid covid-19 [4].

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa och SÄBO-rådet

Källa

 1. World health organization, WHO. Clinical management of COVID-19. Living guideline,2023-08-18
 2. Vanassche T, Engelen MM, Orlando C, Vandenbosch K, Gadisseur A, Hermans C et al. The 2023 Belgian clinical guidance on anticoagulation management in hospitalized and ambulatory COVID-19 patients. Acta Clin Belg. 2023 Dec;78(6):497-508
 3. Svenska sällskapet för trombos och hemostas, SSTH. Riktlinjer COVID-19 och trombosprofylax, 2023-10-13
 4. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter. Riktlinjer för profylax och behandling av venös tromboembolism hos patienter med covid-19, 2023-03-22
 5. Svenska infektionsläkarföreningen. Covid-19 – Nationellt vårdprogram, mars 2023
 6. Klok FA, Kruip M, van der Meer NJM, Arbous MS, Gommers D, Kant KM et al. Incidence of thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19. Thromb Res. 2020 191: 145-147
 7. Rauniyar R, Kuikel S, Mishra A, Rauniyar R, Yadav S, Thapaliya S, Nepal AS, Rauniyar R. Safety and efficacy of prophylactic anticoagulation versus therapeutic anticoagulation in hospital-admitted COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Respir J. 2023 Feb;17(2):73-79
 8. Kamel AM, Sobhy M, Magdy N, Sabry N, Farid S. Anticoagulation outcomes in hospitalized Covid-19 patients: A systematic review and meta-analysis of case-control and cohort studies. Rev Med Virol. 2021 May;31(3):e2180
 9. Flumignan RL, Civile VT, Tinôco JDS, Pascoal PI, Areias LL, Matar CF et al. Anticoagulants for people hospitalised with COVID-19. Cochrane Database Syst Rev. 2022 Mar 4;3(3):CD013739
 10. Ortega-Paz L, Galli M, Capodanno D, Franchi F, Rollini F, Bikdeli B et al. Safety and efficacy of different prophylactic anticoagulation dosing regimens in critically and non-critically ill patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2022 Sep 29;8(7):677-686
 11. Kananen L, Molnár C, Ansker F, Kozlowska DJ, Hägg S, Jylhävä J, Religa D
  Raaschou P. Anticoagulant treatment and Covid-19 mortality among older adults living in nursing homes in the Stockholm Region. Health Sci Rep. 2023; 6:e1692
 12. Rentsch CT, Beckman JA, Tomlinson L, Gellad WF, Alcorn C, Kidwai-Khan F et al. Early initiation of prophylactic anticoagulation for prevention of coronavirus disease 2019 mortality in patients admitted to hospital in the United States: cohort study. BMJ. 2021 Feb 11;372:n311
 13. Santos BC, Flumignan RL, Civile VT, Atallah ÁN, Nakano LC. Prophylactic anticoagulants for non-hospitalised people with COVID-19. Cochrane Database Syst Rev. 2023 Aug 16;8(8):CD015102


Senast ändrad